Connect with us

Știri

ANUNȚ. Concurs pentru post contractual – Primăria Fundeni

Published

on

Comuna Fundeni, cu sediul în comuna Fundeni, strada Trandafirilor, nr. 25, județul Călărași, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022 și art.IV alin.(2) lit.b) din O.UG. nr.34/2023.

1. Nivelul postului*: funcție de execuţie
2. Denumirea postului: Consilier I, post vacant, pe perioadă determinată, Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri europene
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I
4. Scopul principal al postului:
5. Numărul de posturi: 1

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Fundeni din strada Trandafirilor, nr. 25, comuna Fundeni, județul Călărași, compartimentul resurse umane, tel. 0242516306, persoana de contact: Tudorie Ileana, email: primariafundenicl@yahoo.com.

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 26.10.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: superioare , atestate cu diplomă de licență în domeniul juridic sau administrație publică

2. Perfecționări (specializări): curs implementare fonduri europene

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel avansat

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu se solicită

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: atenție distributivă, disciplină, îndemânare, capacitate de a lua decizii rapid, buna gestionare a timpului.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):
-curs implementare proiecte pe fonduri europene
– experiență în derularea contractelor de finantare
-permis conducere categoria B.

7. Competența managerială** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale)

8. Vechime: 1-3 ani

* Funcție de execuție sau de conducere.
** În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).
* Se va specifica obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, după caz.
** Doar în cazul funcțiilor de conducere.
*** Se vor trece atribuțiile care vor fi delegate către o altă persoană în situația în care salariatul se află in imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare etc.). Se vor specifica atribuțiile, precum și numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.

Bibliografie şi tematică:

– Constituția României – republicată
• Titlul I – Principii generale,
• Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale,
• Titlul III – Autoritățile publice.

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
• Titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
– Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• CAPITOLUL I – Principii și definiții,
• CAPITOLUL II – Dispoziții speciale.

– Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• CAPITOLUL I – Dispoziții generale,
• CAPITOLUL II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii,
• CAPITOLUL III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare,
• CAPITOLUL IV – Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei,
• CAPITOLUL VI – Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
• TITLUL II – Contractul individual de muncă,
• TITLUL III – Timpul de muncă și de odihnă.
– Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
• CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor.

– O.U.G. nr. 66/29.06.2011 privind prevenirea constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora – integral
– HG. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora – integral
– OUG nr. 133 /2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027, alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă – integral
– HG nr.829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 133 /2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027, alocate României din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă – integral

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 26.10.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 30.10.2023, ora 14.00 , la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 03.11.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 03.11.2023, ora 16.00;
– proba interviu în data de 03.11.2023 , ora 15.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 06.11.2023, ora 15.00;
– afişarea rezultatelor finale: 09.11.2023.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– se pot depune contestaţii până în data de: 06.11.2023, ora 16.00, pentru proba scrisă, respectiv pana la data de 07.11.2023, ora 15.00 pentru proba interviu, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 08.11.2023, la sediul instituţiei.

Cultură

Ediție specială – 1 Decembrie 2023 / Lumea nevăzută din spatele cuvintelor, cu scriitorul Dan Bițuică

Published

on

Într-o atmosferă plină de evocare și amintiri, scriitorul călărășean Dan Bițuică a dezvăluit lumii cel de-al șaselea său roman intitulat „Apusul stelelor de tinichea”. O capodoperă de ficțiune ce străbate culisele societății românești în perioada tulbure a comunismului, cu puțin timp înainte de Revoluție.

În centrul poveștii se află Emil, un protagonist confruntat cu realitatea aspră a vieții sub regimul comunist. Prin paginile sale, Bițuică explorează lipsurile, nedreptățile și atmosfera plină de teamă și neîncredere care caracterizau societatea acelor vremuri. Revolta interioară a oamenilor devine din ce în ce mai puternică, prefigurând Revoluția care va dărâma comunismul.

Într-un interviu acordat cu ocazia Zilei Naționale a României, scriitorul  împărtășește experiențele și secretele din spatele cuvintelor sale. Este o incursiune fascinantă în lumea sa creativă și în trăirile care au inspirat cele șase romane scrise în ultimii ani.

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Dan Bițuică subliniază importanța lecturii și cum aceasta poate pătrunde adânc în viața cotidiană. Într-un interviu realizat de Cătălin Cojocaru, editor al site-ului Calarasipress.ro, scriitorul vorbește despre rolul important al cărților în formarea percepțiilor noastre asupra lumii.

Continue Reading

Știri

Casieriile Ecoaqua Călărași, închise în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie. Vezi modalitățile de plată

Published

on

Ecoaqua S.A., operatorul regional de apă-canal, aduce la cunoștința utilizatorilor modificările survenite în programul de achitare a facturilor în această perioadă. Aceste schimbări au fost implementate în vederea îmbunătățirii accesului și comodității clienților în procesul de plată.

Prin Internet Banking – aplicațiile 𝑩𝑪𝑹 𝑮𝒆𝒐𝒓𝒈𝒆 𝑹𝒐𝒎𝒂̂𝒏𝒊𝒂, 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐑𝐚𝐢𝐟𝐟𝐞𝐢𝐬𝐞𝐧 𝐁𝐚𝐧𝐤, 𝙈𝙤𝙗𝙞𝙡𝙋𝙖𝙮 𝙒𝙖𝙡𝙡𝙚𝙩, sau prin virament în conturile bancare enumerate mai jos:
𝗦𝗨𝗖𝗨𝗥𝗦𝗔𝗟𝗔 𝗖Ă𝗟Ă𝗥𝗔Ș𝗜: ⤵️
RAIFFEISEN BANK 𝐑𝐎𝟒𝟎 𝐑𝐙𝐁𝐑 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟔𝟎𝟎 𝟏𝟗𝟕𝟐 𝟖𝟐𝟏𝟐
BCR Călărași 𝐑𝐎𝟑𝟐 𝐑𝐍𝐂𝐁 𝟎𝟎𝟗𝟖 𝟎𝟎𝟕𝟖 𝟎𝟖𝟕𝟏 𝟎𝟎𝟎𝟐
CEC BANK 𝐑𝐎𝟓𝟗 𝐂𝐄𝐂𝐄 𝐂𝐋𝟎𝟏 𝟑𝟎𝐑𝐎 𝐍𝟎𝟒𝟑 𝟏𝟗𝟎𝟔
ALPHA BANK 𝐑𝐎𝟗𝟏 𝐁𝐔𝐂𝐔 𝟐𝟑𝟒𝟏 𝟐𝟏𝟑𝟏 𝟒𝟓𝟎𝟖 𝟗𝐑𝐎𝐍
TREZORERIA CL 𝐑𝐎𝟎𝟔 𝐓𝐑𝐄𝐙 𝟐𝟎𝟏𝟓 𝟎𝟔𝟗𝐗 𝐗𝐗𝟎𝟎 𝟏𝟕𝟗𝟖 (doar pentru instituții publice)
𝗦𝗨𝗖𝗨𝗥𝗦𝗔𝗟𝗔 𝗢𝗟𝗧𝗘𝗡𝗜Ț𝗔: ⤵️
B.C.R. – RO07 RNCB 0099 0078 0871 0014
B.R.D. – RO61 BRDE 120S V040 3028 1200
RAIFFEISEN BANK – RO25 RZBR 0000 0600 0613 1022
𝗦𝗨𝗖𝗨𝗥𝗦𝗔𝗟𝗔 𝗨𝗥𝗭𝗜𝗖𝗘𝗡𝗜: ⤵️
RAIFFEISEN BANK – RO13 RZBR 0000 0600 0778 5282
⤵️ Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul ECOAQUA Călărași vă stă la dispoziție la numerele de contact de mai jos :
» ECOAQUA – Sucursala Călăraşi 0242/313.720; 0732.334.950
» ECOAQUA – Sucursala Olteniţa 0242/510.279
» ECOAQUA – Sucursala Urziceni 0243/254.723

Continue Reading

Știri

Călărași: Incendiu de pe Varianta Nord: Pompierii intervin la fața locului

Published

on

Alertă în Călărași joi dimineața, ora 07:00, după ce rețeaua electrică din incinta unei societăți comerciale din zona fostului ELIF a fost afectată de un incendiu produs din cauza unui scurtcircuit în rețeaua subterană.

La locul incidentului, echipe de intervenție de urgență au sosit rapid, inclusiv autospeciale de pompieri dotate cu apă și spumă, o autospecială destinată gestionării victimelor multiple, precum și reprezentanți ai poliției și ai companiei de electricitate și gaze. Aceștia din urmă asigură măsurile de prevenire.

Zona a fost imediat înconjurată de forțe de ordine, iar traficul pe strada Dacia a fost restricționat parțial pentru a facilita intervenția echipelor de intervenție.

Continue Reading

Cele mai vizualizate