Connect with us

Administrație

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară

Published

on

Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 27.01.2022, ora 16.45, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA”, imobil situat în municipiul Călăraşi, strada Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind majorarea taxei de salubrizare datorată de utilizatori, persoane fizice, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Complexul de Agrement Dumbrava Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi a persoanelor îndreptăţite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I anul 2022 şi a măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
 • Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului de distanţă maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi.
 • Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Violonist Ion Voicu, nr. 8, având numărul cadastral 24230, număr carte funciară 24230, în suprafaţă de 289 mp, în favoarea domnului Iancu Constantin.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 4, având număr cadastral 25164, în suprafaţa de 1107 mp.
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 1107 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 4, având număr cadastral 25164.
 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a imobilului teren arabil intravilan în suprafaţă de 688 mp, având număr cadastral 33816, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, strada Zăvoiului, nr. 3A, municipiul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului – teren cu numărul cadastral 33889, în suprafaţă de 158 mp, situat în municipiul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local nr. 76/30.05.2013 privind concesionarea cu licitaţie publică a suprafeţei de 1500 mp, teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi situat în intravilanul municipiului Călărași, b-dul Republicii, în vederea realizării unor amenajări pentru activităţi sportive.
 • Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călăraşi a imobilului cu numărul cadastral 26998, situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2B.
 • Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unui imobil situat în municipiul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei imobilului – teren în suprafaţă de 3709 mp, teren arabil intravilan, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 2, identificat cu numărul cadastral 33377, carte funciară 33377, în favoarea municipiului Călăraşi de către S.C. QUEEN FOOD S.R.L.
 • Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului teren şi construcţii – Complex Sportiv Municipal Dunărea Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, bulevardul Republicii, nr. 39, din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în administrarea Consiliului local al municipiului Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2020 ,,privind reorganizarea şi funcţionarea Serviciului Public Pieţe Oboare Călăraşi”.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate precum şi procedura închirierii prin licitaţie publică a 87 de spaţii comerciale (12 mp/spaţiu), parte integrantă obiectiv Bazar Big administrat de către Serviciul Public Pieţe Oboare, având suprafaţa totală de 1600 mp, situat în strada Belşugului, având numărul cadastral 20527, municipiul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului cu titlul ,,Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID – 19, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călăraşi”.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi bugetul proiectului cu titlul ,,RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE MUZEUL MUNICIPAL CĂLĂRAŞI – PRIMĂRIA VECHE”.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 Municipiul Călăraşi şi Zona Urbană Funcţională Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Călăraşi 2021 – 2027.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic STRATEGIA SMART CITY 2021-2027 a municipiului Călăraşi şi a Zonei Urbane Funcţionale Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 136/27.08.2020 ,,privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor tip A.N.L., situate în municipiul Călărași, județul Călărași”.
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 216/25.11.2021 privind aprobarea preţului local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în municipiul Călăraşi precum şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.
 • Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a capitolului II din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.02.2022 – 30.04.2022.
 • Diverse.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Administrație

VIDEO. Clădirea FORDOC din Călărași va fi reabilitată

Published

on

foto:realitateadincalarasi.ro

Ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Călărași din 25 mai 2022, a avut pe ordinea de zi un proiect privind abrogarea unor Hotărâri privind transmiterea unor spații, aflate în proprietatea publică a Județului Călărași, în folosința Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

Potrivit Referatului de aprobare , în anul 2013, prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 10 din 28.02.2013 și nr. 83 din 31.07.2013 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a primit în folosință imobilul situat în municipiul Călăraşi, str. Sloboziei, nr. 9, număr cadastral 4279 și având Carte funciară 29389 UAT Călărași, reprezentând imobil fost Fordoc, deoarece la momentul respectiv au fost preluate de către ADR atribuțiile Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013.

În prezent, prin adresa nr. 7153 din 28.04.2022 înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 6416 din aceeași dată, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia ne solicită să inițiem demersurile necesare pentru desfiinţarea contractelor perfectate în baza hotărârilor mai sus evocate deoarece a fost realizată recepția pentru obiectivul de investiții ”Construire sediu ADR Sud Muntenia – Corp B”, fapt care a făcut posibil transferul documentelor depozitate în imobilul pus la dispoziție de către Consiliul Județean Călărași, imobilul fiind liber în acest moment.

Având în vedere cele precizate anterior, apreciez că se impune  abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 10 din 28.02.2013 privind darea în administrare a unor spații proprietate publică a județului Călărași, precum și a Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 83 din 31.07.2013 privind darea în folosință gratuită a unor spații, proprietate publică a județului Călărași, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. – se mai arată în referatul de aprobare al proiectului de Hotărâre.

Clădirea FORDOC a fost preluată în administrarea Consiliului Județean Călărași pentru a putea fi reabilitat prin Programul Operațional Regional (POR), reabilitare energetică. CJ Călărași va găsi o folosință acestui imobil.

Continue Reading

Administrație

VIDEO. Consiliul Județean Călărași a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași

Published

on

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași s-a aflat în atenția consilierilor județeni în data de 25 mai a.c., în contextul aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, societățile comerciale care au în structura de acționariat statul sau unitățile administrativ–teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al acestora se aproba prin hotărâre a consiliului județean.

Astfel, potrivit referatului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății DPC Călărași pe anul 2022, structura bugetului se prezintă astfel:

Venituri totale = 19.014,8 mii lei, din care:

1.venituri din exploatare = 19.011,5  mii lei, din care:

 • venituri din servicii prestate – 18.300 mii lei,
 • venituri din redevențe si chirii -20 mii lei,
 • venituri din vânzarea mărfurilor -1 mii lei,
 • venituri aferente costului de producție /servicii in curs de excuție – 600 mii lei
 • alte venituri din exploatare (venituri din vanzari imobilizari corporale neutilizabile) – 90,5 mii lei

2.venituri financiare = 3,3 mii lei, din care:

 • venituri din dobanzi si diferente de curs valutar – 3,3 mii lei

II.Cheltuieli totale (a+b) = 18.764,1 mii lei, din care:

a)Cheltuieli de exploatare  =18.624,1 mii lei din care:

-1.Chelt. privind stocurile  6.800 mii lei, din care:

 • cheltuieli cu materiile prime  009 mii lei,
 • cheltuieli cu materiale consumabile 300 mii lei,
 • cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar 490 mii lei,
 • cheltuieli cu energia si apa 000 mii lei,
 • cheltuieli privind marfurile 1 mii lei,
 1. Cheltuieli privind serviciile executate de terti = 2.175 mii lei din care:
 • cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 290mii lei,
 • cheltuieli privind chiriile 812mii lei,
 • cheltuieli cu primele de asigurare– 73 mii lei,
 1. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 3.734,1 mii lei din care:
 • cheltuieli privind comisioane si onorarii 36 mii lei, reprezentând cheltuieli cu consultanta juridica si cheltuieli notariale aferente achizitiei de imobilizari corporale,
 • cheltuieli protocol si reclama 40 mii lei,
 • cheltuieli cu transporturi de bunuri 635 mii lei,
 • cheltuieli de deplasare 39 mii lei,
 • cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații 139 mii lei,
 • cheltuieli cu serviciile bancare 20 mii lei reprezentând comisioanele bancare pentru operațiuni curente,
 • alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 268,1 mii lei reprezentând cheltuieli cu pregatirea profesionala, paza, anunțuri, cheltuieli cu proiectare si studii, cheltuieli cu furnizorii de servicii IT,
 • cheltuieli cu sponsorizarile 9 mii lei,
 • alte cheltuieli 548 mii lei.

4.Cheltuieli cu impozite si taxe – 82 mii lei.

5.Cheltuieli cu personalul = 4.187 mii lei dupa cum urmeaza:

 • cheltuieli de natura salariala  3.556 mii lei,
 • chletuieli aferente unor hotarari judecatoresti 110 mii lei,
 • cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete  409 mii lei, reprezentand salarii director general si indemnizatii membrii
 • C.A. si cenzori,                               
 • cheltuieli  cu asigurari sociale si protectie sociala si alte fonduri speciale – 112 mii lei.

6.Alte cheltuieli  de exploatare = 1.646 mii lei,  

 • cheltuieli  cu amortizarea  1.440 mii lei,
 • cheltuieli cu majorări si penalităti  6 mii lei,
 • cheltuieli privind activele imobilizate 200 mii lei.

 

b)cheltuieli financiare –140 mii lei.

La finele anului societatea si-a propus sa realizeze urmatorii indicatori economico-financiari:

 • profit brut = 250,7 mii lei
 • productivitatea muncii = 271,59 lei/pers.
 • cheltuieli la 1000 lei/venit = 987 lei
 • castig mediu lunar pe salariat = 4.233,33 lei/pers.

Situat la punctul 5 al Ordinii de zi din ședințaordinară a Consilului Județean Călărași, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societații DRUMURI SI PODURI  S.A. Călărași pe anul 2022 a fost aprobat cu 29 de voturi.

Continue Reading

Administrație

A fost semnat Acordul de colaborare între CJ și Primăria Oltenița în vederea executării lucrărilor de reparații pe D.N. 4, în lungime de 5,9 km

Published

on

Astăzi, 25.05.2022, s-a aprobat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre privind încheierea Acordului de colaborare între Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași și Municipiul Oltenița, prin Consiliul Local al Municipiului Oltenița, în vederea executării lucrărilor de reparații pe D.N. 4, în lungime de 5,9 km.
„Îi mulțumesc domnului președinte Vasile Iliuță pentru sprijinul acordat în realizarea acestui parteneriat. Valoarea estimată a lucrărilor fiind de 5.200.000 lei ( din care 4.950.000 lei, reprezentând investiția Consiliului Județean ), durata estimată de realizare a investiției fiind de 15 luni. La sfârșitul investiției, noi, oltenițenii, ne vom bucura de o infrastructură rutieră modernă ce va face legătura între stația Petrom ( ieșirea dinspre București ) și portul Oltenița (zona rampei agabaritice). Vor fi reparate bulevardele 22 Decembrie și Tineretului precum și Șos. Portului
Mă bucur că am putut să readuc acest proiect la viață ( în vara anul 2020, proiectul s-a aflat în agenda primarului P.S.D. – Petrică Țone și nu a putut fi pus în practică din cauza unor șicane politice pe care aș vrea să le dăm uitării).” – a transmis pe Facebook, Mihăiță Beștea, vicepreședintele CJ Călărași

Continue Reading

Tendințe

Copyright © 2022 CalarasiPRESS.