Connect with us

Știri

Un nou Proiect de HOTĂRÂRE a fost aprobat de Consiliul Local din Fundulea

Published

on

  PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.105/18.12.2022

INIȚIATOR : PRIMAR

 • Ing. Dorel DOROBANȚU
 • ROMÂNIA
 • JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
 • CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAȘULUI  FUNDULEA
 • Str.Mihail Kogălniceanu,  nr.18, oraș Fundulea , județul Călărași, telefon: 0242/642084; fax:0242/642030

 

HOTĂRÂRE

privind   acordarea unui mandat special  reprezentantului de drept al orașului  Fundulea în vederea exercitării atribuțiilor orașului Fundulea în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară

“ECOMANAGEMENT SALUBRIS”

Advertisement

Consiliul Local Fundulea, întrunit în sedintă publică …………astăzi…………..2023,

Având în vedere:

-adresa nr.1618/06.12.2023 a Asociației  de Dezvoltare  Intercomunitară  “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”;

-punctul de vedere al Administratorului Public al A.D.I. Ecomanagement Salubris transmis prin adresa nr. 1617/06.12.2023;

-adresa nr. 1272/29.11.2023 a S.C. Iridex Group S.R.L. însoțită de fișele de fundamentare pentru modificarea tarifelor la activitatea de sortare și activitatea de compostare a deșeurilor ;

– proiectul de hotărâre nr.105/18.12.2023 inițiat de Primarul orașului Fundulea;

Advertisement

– referatul  nr.21.541/18.12.2023 al Primarului oraşului Fundulea;

-raportul nr.21542/18.12.2023 al  biroului “Contabilitate Administrativ” din cadrul Primăriei orașului Fundulea ;

– avizul favorabil  nr.21544/18.12.2023 al funcționarului desemnat cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu ;

avizul favorabil  nr.21.546/18.12.2023 al funcționarului desemnat cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu ;

-prevederile art. 20 și 21 din Statutul  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “Ecomanagement Salubris   ;

-prevederile art. 16 și art. 21 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ;

Advertisement

-prevederile art. 10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare ;

– prevederile Legii nr. 175/2023 , ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2022 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, referitoare la Fondul pentru mediu ;

-prevederile art.91 și 132 din Codul administrativ;

– Hotărârea Consiliului Local  Fundulea nr.59/26.09.2023, privind alegerea preşedintelui de şedintă pe o perioada de 3(trei) luni,

În temeiul  prevederilor art. 139 din Codul administrativ,

 

Advertisement

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se acordă mandat special reprezentantului de drept al orașului Fundulea  în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”  în sensul  votării  favorabil/nevaforabil  pentru aprobarea tarifului de 294,99 lei/tonă , inclusiv T.V.A., pentru activitatea de sortare a deșeurilor și a tarifului de 198.08 lei /tonă , inclusiv T.V.A., pentru activitatea de compostare a deșeurilor, ca urmare a   creșterii  cuantumului contribuției pe economia circulară de la 80 lei /tonă la 160 lei /tonă  făra T.V.A. , începând cu data de 01.01.2024.

   Art.2.Persoana menționată la articolul 1 și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  “Ecomanagement  Salubris” vor duce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.Pentru îndeplinirea prevederilor art.1 calitatea de reprezentant poate fi delegată viceprimarului sau altei persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul  unei instituții publice de interes local.

Art.4. Secretarul general al orașului Fundulea, județul Călărași, va asigura publicarea prezentei hotărâri  și comunicarea acesteia   către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate.

Advertisement

 

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Dan Valentin VASILE                                                                     SECRETARUL ORAȘULUI FUNDULEA

Ovidiu Iosif GURLUI

 

Nr. consilieri in functie-

Advertisement

Nr. consilieri prezenti

Voturi pentru  –

Voturi impotriva              

 

Avizat de legalitate

Nr………..                                                                                              SECRETARUL ORAȘULUI  FUNDULEA

Advertisement

Adoptată la Fundulea                                                                                              Ovidiu Iosif GURLUI

Astazi

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

ORAȘUL  FUNDULEA

Advertisement

PRIMAR

Str. Mihail Kogalniceanu, oraș Fundulea, nr.18, județul Călărași, telefon: 0242/642084; fax:0242/642030

 

Nr.21.541/18.12.2023

R E F E R  A T

la proiectul de hotărâre nr.105/18.12.2023 privind   acordarea unui mandat special  reprezentantului de drept al orașului  Fundulea în vederea exercitării atribuțiilor orașului Fundulea în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară

Advertisement

“ECOMANAGEMENT SALUBRIS”

 

    Motivul / necesitatea adoptării hotărârii: Prin adresa nr. 1272/29.11.2023  operatorul S.C. IRIDEX GROUP S.R.L. a solicitat creșterea tarifelor pentru activitatea de sortare și petru activitatea de compostare a deșeurilor ca urmare a  majorării cuantumului contribuției pe economia circulară, de la 80 lei /tonă la 160 lei /tonă , făra T.V.A., începând cu data de 01.01.2024 , în conformitate cu prevederile Legii nr. 175/2023 , ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2022 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, Anexa nr. 2,  referitoare la Fondul pentru mediu.  Operatorul a prezentat  fișele de fundamentare din care a reieșit un tarif de 294,99 lei /tonă inclusiv T.V.A., pentru activitatea de sortare a deșeurilor și un  tarif de 198.08 lei /tonă , inclusiv T.V.A., pentru activitatea de compostare a deșeurilor. Prin adresa nr. 1618/06.12.2023 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Călărași a solicitat Primarului orașului Fundulea efectuarea demersurilor necesare  în vederea obținerii mandatului special din partea autorității deliberative în baza căruia reprezentantul U.A.T Fundulea să poată vota în Adunarea Generală care va avea loc în data de 28.12.2023.

Prin  adresa nr. 1617/06.12.2023, aparatul tehnic  al A.D.I. Ecomanagement Salubris,  se propune aprobarea creșterii tarifelor la activitatea de sortare și activitatea de compostare a deșeurilor.

             În baza dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 51/2006 republicată, modificată, și completată, autoritățile administrației publice locale au dreptul să aprobe modificarea tarifelor însă, potrivit dispozițiilor de la lit.g) au voie să refuze, în condiții justificate prețurile propuse de operator.

Conform prevederilor  art. 132 din Codul administrativ , primarul reprezintă de drept unitatea administrativ- teritorială în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, însă, potrivit art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 și art.20 și 21 din Statutul A.D.I. Ecomanagement Salubris, anumite hotărâri ale acestei asociații nu pot fi votate de reprezentanții asociațiilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative.

Advertisement

Primarul poate delega calitatea de reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a asociației către viceprimar, administratorului public sau către altă persoană din aparatul de specialitate sau din cadrul unei instituții publice de interes local.

 

Impactul financiar asupra bugetului: În cazul majorării tarifelor, vor crește corespunzător cheltuielile din bugetul local, care vor urma să fie acoperite prin majorarea taxelor locale pentru salubritate.

 

Informarea publică:. proiectul de hotărâre a fost postat pe site-ul Primăriei orașului Fundulea (https://primaria-fundulea.ro) – secțiunea Monitorul Oficial Local – Hotărârile autorității deliberative – b) Registrul pentru evidența proiectelor  de hotărâri ale autorității deliberative, și afișat  la sediul acesteia.

Măsuri de implementare: După aprobarea proiectului de hotărâre, reprezentantul orașului Fundulea poate vota favorabil/nefavorabil în Adunarea Generală a A.D.I Ecomanagement Salubris S.A. Călărași pentru majorarea tarifelor practicate de operatorul S.C. IRIDEX GROUP S.R.L..

Advertisement

 

 

PRIMAR

Ing. Dorel DOROBANȚU

 

 

Advertisement

ROMÂNIA

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

ORAȘUL  FUNDULEA

BIROUL “CONTABILITATE-ADMINISTRATIV”

Str. Mihail Kogalniceanu, oraș Fundulea, nr.18, județul Călărași, telefon: 0242/642084; fax:0242/642030

 

Advertisement

Nr.21.542/18.12.2023

R A P O R T

la proiectul de hotărâre nr.105/18.12.2023 privind   acordarea unui mandat special  reprezentantului de drept al orașului  Fundulea în vederea exercitării atribuțiilor orașului Fundulea în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară

“ECOMANAGEMENT SALUBRIS”

 

 

Advertisement

În îndeplinirea sarcinilor de serviciu am analizat proiectul de hotărâre nr.105/18.12.2023

privind   acordarea unui mandat special  reprezentantului de drept al orașului  Fundulea în vederea

exercitării atribuțiilor orașului Fundulea în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară, “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” și apreciez că este necesar să se adopte o hotărâre în acest sens.

Prin adresa nr. 1272/29.11.2023  operatorul S.C. IRIDEX GROUP S.R.L. a solicitat creșterea tarifelor pentru activitatea de sortare și petru activitatea de compostare a deșeurilor ca urmare a  majorării cuantumului contribuției pe economia circulară, de la 80 lei /tonă la 160 lei /tonă , făra T.V.A., începând cu data de 01.01.2024 , în conformitate cu prevederile Legii nr. 175/2023 , ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2022 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, Anexa nr. 2,  referitoare la Fondul pentru mediu.  Operatorul a prezentat  fișele de fundamentare din care a reieșit un tarif de 294,99 lei /tonă inclusiv T.V.A., pentru activitatea de sortare a deșeurilor și un  tarif de 198.08 lei /tonă , inclusiv T.V.A., pentru activitatea de compostare a deșeurilor. Prin adresa nr. 1618/06.12.2023 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Călărași a solicitat Primarului orașului Fundulea efectuarea demersurilor necesare  în vederea obținerii mandatului special din partea autorității deliberative în baza căruia reprezentantul U.A.T Fundulea să poată vota în Adunarea Generală care va avea loc în data de 28.12.2023.

Prin  adresa nr. 1617/06.12.2023, aparatul tehnic  al A.D.I. Ecomanagement Salubris,  se propune aprobarea creșterii tarifelor la activitatea de sortare și activitatea de compostare a deșeurilor.

Advertisement

             În baza dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 51/2006 republicată, modificată, și completată, autoritățile administrației publice locale au dreptul să aprobe modificarea tarifelor însă, potrivit dispozițiilor de la lit.g) au voie să refuze, în condiții justificate prețurile propuse de operator.

 

Proiectul de hotărâre corespunde noilor reglementări aduse prin Codul administrativ cât și prevederilor Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Călărași.

U.A.T Fundulea este membru al A.D.I. “ECOMANAGEMENT SALUBRIS,, , iar reprezentantul de drept în Adunarea Generală a acestei asociații este primarul localității.

Primarul poate delega calitatea de reprezentant viceprimarului, administratorului public sau oricărei alte persoane din aparatul de specialitate sau dintr-o instituție publică de interes local.

Adoptarea unei astfel de hotărâri este necesară pentru a se putea exercita votul favorabil/nefavorabil  în ceea ce privește majorarea tarifelor practicate de operatorul S.C. IRIDEX GROUP S.R.L..

Advertisement

 

 

ȘEF BIROU,

Daniela PETRACHE

 

 • ROMÂNIA
 • JUDEŢUL CǍLǍRAŞI
 • PRIMĂRIA ORAŞULUI FUNDULEA
 • orașul Fundulea, str. Mihail Kogălniceanu nr.18,  județul Călărași; cod fiscal: 3797131
 • Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:primariafundulea@yahoo.com
 • Nr. 21.543/18.12.2023

 

Către:

Advertisement

Dl. Georgescu Marius-Cătălin

funcționar desemnat pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu

 

Având  în vedere dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. u), art. 6 și art.8 alin.(3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar-preventiv , republicată și modificată, vă rugăm  să efectuați controlul financiar  preventiv propriu asupra proiectului de hotărâre nr. 105/18.12.2023 privind   acordarea unui mandat special  reprezentantului de drept al orașului  Fundulea în vederea exercitării atribuțiilor orașului Fundulea în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”,inițiat de Primarul orașului Fundulea.

Anexăm prezentei solicitări proiectul de hotărâre menționat mai sus împreună referatul de aprobare ( fundamentarea proiectului) nr. 21.541/18.12.2022 întocmit de inițiatorul proiectului , raportul de specialitate nr.21542/18.12.2023 întocmit de compartimentul de resort.

 

Advertisement

                                 P R I M A R ,                                               S E C R E T A R    G E N E R A L,

 

    Ing. Dorel DOROBANȚU                                        jr. Ovidiu-Iosif GURLUI

 

 

ROMÂNIA

Advertisement

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA  ORAŞULUI FUNDULEA

Str.Mihail Kogălniceanu nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:primariafundulea@yahoo.com

 

NR.21544/18.12.2023

Advertisement

 

AVIZ FAVORABIL

 

Subsemnatul Georgescu Marius-Cătălin, funcționar desemnat pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra proiectului de hotărâre nr. 105/18.12.2023 privind   acordarea unui mandat special  reprezentantului de drept al orașului  Fundulea în vederea exercitării atribuțiilor orașului Fundulea în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS, inițiat de Primarul orașului Fundulea (ordonator principal de credite) vă transmitem următorul:

 

AVIZ FAVORABIL

Advertisement

 

RESPONSABIL VIZA C.F.P.,

 

GEORGESCU MARIUS-CĂTĂLIN

 

 

Advertisement

ROMÂNIA

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA ORAŞULUI FUNDULEA

orașul Fundulea, str. Mihail Kogălniceanu nr.18,  județul Călărași; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:primariafundulea@yahoo.com

 

Advertisement

Nr.21545/18.12.2023

 

Către:

Dna Arion Miorita

funcționar desemnat pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu

 

Advertisement

Având  în vedere dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. u), art. 6 și art.8 alin.(3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar-preventiv, republicată și modificată, vă rugăm  să efectuați controlul financiar  preventiv propriu asupra proiectului de hotărâre nr. 105/18.12.2023 privind   acordarea unui mandat special  reprezentantului de drept al orașului  Fundulea în vederea exercitării atribuțiilor orașului Fundulea în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”,inițiat de Primarul orașului Fundulea.

Anexăm prezentei solicitări proiectul de hotărâre menționat mai sus împreună referatul de aprobare ( fundamentarea proiectului) nr. 21.541/18.12.2022 întocmit de inițiatorul proiectului , raportul de specialitate nr.21542/18.12.2023 întocmit de compartimentul de resort.

 

               P R I M A R ,                                                                          S E C R E T A R    G E N E R A L,

         ing. Dorel DOROBANȚU                                                                    jr. Ovidiu-Iosif GURLUI

 

Advertisement

ROMÂNIA

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA  ORAŞULUI FUNDULEA

Str.Mihail Kogălniceanu nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:primariafundulea@yahoo.com

 

Advertisement

Nr.21546/18.12.2023

AVIZ FAVORABIL

 

Subsemnata Arion Miorita, funcționar desemnat pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra proiectului de hotărâre nr. 105/18.12.2023 privind   acordarea unui mandat special  reprezentantului de drept al orașului  Fundulea în vederea exercitării atribuțiilor orașului Fundulea în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, inițiat de Primarul orașului Fundulea (ordonator principal de credite)  vă transmitem următorul:

 

AVIZ FAVORABIL    

Advertisement

RESPONSABIL VIZA C.F.P.,

ARION MIORITA

 

 

Advertisement
Advertisement

Știri

Călărași: Zeci de solicitări pentru pompieri în ultimele 3 zile

Published

on

ISU Calarasi

Într-o serie de intervenții de urgență desfășurate în ultimele trei zile, salvatorii profesioniști din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași au răspuns la 78 de misiuni.

Majoritatea intervențiilor, respectiv 60, au fost gestionate de către paramedicii SMURD, aceștia asigurând primul ajutor și transportul rapid la spital al persoanelor aflate în situații critice. Printre misiunile lor s-au numărat și intervenții la accidente rutiere, inclusiv în localitățile Curcani, Plevna și Borcea, unde echipajele au acordat asistență medicală victimelor.

În paralel, salvatorii au fost solicitați și pentru stingerea a patru incendii, în localitățile Călărași, Vărăşti, Lehliu Sat și Iezeru, folosindu-și autospecialele și expertiza în gestionarea situațiilor de urgență pentru a limita pagubele și a proteja viețile oamenilor.

Un alt aspect al activității lor a fost salvarea unui animal de companie, o pisică, surprinsă într-o situație periculoasă pe un balcon de la etajul al doilea al unui imobil din municipiul Călărași. Eforturile lor de intervenție au asigurat măsuri pentru salvarea animalului.

Echipajele ISU au fost implicate în stingerea a nouă incendii de vegetație uscată și resturi menajere, intervenind cu autospecialele necesare pentru a preveni extinderea focului și pentru a proteja mediul înconjurător.

Advertisement

Pentru a încuraja o mai mare conștientizare și pregătire în fața situațiilor de urgență, ISU Călărași recomandă accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență, www.fiipregatit.ro, și descărcarea gratuită a aplicației mobile DSU, disponibilă pe App Store și Google Play.

Continue Reading

Știri

Rezumatul weekendului pentru polițiștii călărășeni: Șoferi prinși băuți, fără permis și scandaluri

Published

on

În cursul weekendului trecut, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Călărași au desfășurat operațiuni intense pentru creșterea siguranței în comunitate. Aceste acțiuni au implicat intervenții la 153 de sesizări din partea cetățenilor, precum și reținerea permiselor de conducere ale a 31 de șoferi care au reprezentat pericol pentru siguranța traficului rutier.

Aproximativ 500 de polițiști au fost mobilizați în întreg județul Călărași, concentrându-se pe prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice.

Intervențiile polițiștilor au vizat o varietate de evenimente, cuprinzând 153 de situații semnalate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (S.N.U.A.U.) 112, precum și 29 de acțiuni organizate.

Rezultatele acțiunilor desfășurate au inclus constatarea a 57 de infracțiuni, prinderea în flagrant a 4 persoane și aplicarea a 553 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de peste 201.000 de lei.

Polițiștii rutieri au desfășurat activități specifice pentru prevenirea accidentelor de circulație, soldate cu constatarea a 3 infracțiuni la regimul rutier. În acest context, au fost reținute 31 de permise de conducere și retrase 16 certificate de înmatriculare.

Advertisement

Într-unul dintre incidente, la data de 25 februarie, în jurul orei 00:28, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Grădiștea au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr, din municipiul Călărași, care nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În acest caz, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului.

Alte exemple oferite de IPJ Călărași în comunicatul de presă


La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 00:55, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Lehliu-Gară au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr, de 18 de ani, din localitatea Nucetu, județul Călărași.

În urma controlului, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind ulterior condus la spital, în vederea prelevării unor mostre biologice.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.


La data de 24 februarie a.c., în jurul orei 15:48, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Dor Mărunt, au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, de 48 de ani, din comuna Valea Argovei, județul Călărași, cu privire la faptul că a fost agresată de soțul său.

Advertisement

În urma primelor cercetări efectuate, a reieșit faptul că la data de 24 februarie a.c., în jurul orei 15:30, în timp ce bărbatul, de 47 de ani, se afla la locuința soției, pe fondul unor discuții în contradictoriu și al consumului de băuturi alcoolice, ar fi lovit-o pe aceasta cu pumnii și palmele în zona capului.

Persoana vătămată a fost transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale, totodată fiind întocmit formularul de evaluare a riscului, din care a reieșit că există risc iminent pentru viața și integritatea femeii, ocazie cu care a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pe numele bărbatului.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Călărași.


La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 5:48, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Grădiștea au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, de 62 de ani, cu privire la faptul că nepoata sa a fost implicată într-un scandal.

În urma primelor cercetări efectuate, a reieșit faptul că în jurul orei 5:30, în timp ce  s-ar fi aflat la o petrecere organizată de un tânăr, de 22 de ani, la domiciliul acestuia din  comuna Mănăstirea, pe fondul consumului de alcool și al geloziei, o tânără ar fi fost lovită cu palmele și pumnii de către prietenul său, un tânăr de 20 de ani.

Advertisement

Ulterior, acesta i-ar fi spart tinerei telefonul mobil și ar fi alergat-o cu un obiect contondent, amenințând-o că o omoară.

A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, ocazie cu care a reieșit că există risc pentru viața, integritatea sau libertatea persoanelor, însă persoana vătămată nu dorește emiterea ordinului de protecție provizoriu.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, amenințare și distrugere.

Față de tânărul în cauză, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Călărași.

 

Advertisement
Continue Reading

Știri

Prevenirea accidentelor rutiere, prioritate pentru polițiștii călărășeni. Acțiune de control desfășurată timp de o săptămână, finalizată cu peste 100 de sancțiuni

Published

on

Urmăriți știrile Calarasipress.ro pe WhatsApp

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi au verificat aproximativ 600 de autovehicule şi au aplicat 147 de sancţiuni contravenţionale  în timpul acțiunii TISPOL – TRUCK&BUS.

Activităţile de control s-au desfăşurat conform calendarului operațiunilor TISPOL.

În perioada 19-25 februarie a.c., polițiștii au efectuat o acţiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse, în special, din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au verificat 586 de autovehicule, dintre care 215 autovehicule destinate transportului de persoane şi 371 de autovehicule destinate transportului de marfă.

Advertisement

În urma controalelor, au fost aplicate 147 de sancțiuni contravenționale, dintre care 23 conducătorilor de autovehicule de transport de persoane şi 124 celor care efectuau transport de marfă.

Neregulile sancționate de polițiști s-au referit la nerespectarea regimului legal de viteză, neutilizarea centurilor de siguranță, probleme tehnice, precum și lipsa documentelor conducătorilor auto și a autovehiculelor.

Acțiunile polițiștilor rutieri vor continua în trafic, pentru asigurarea climatului de legalitate în domeniul transporturilor.

Continue Reading

Cele mai vizualizate