Connect with us

Anunțuri - Călărași

Primăria Fundeni – Anunţ angajare

Published

on

Urmăriți știrile Călărașipress.ro pe Whatsapp

PRIMĂRIA COMUNEI FUNDENI, județul CĂLĂRAŞI, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ

Responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din conținutul anunțului de concurs publicat pe site-ul Agenției și încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparțin în exclusivitate autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.
Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 23.05.2024, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: PRIMARIA COMUNEI FUNDENI
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare:
Perioada de depunere a dosarelor: 22.04.2024 – 13.05.2024Persoana de contact: TUDORIE ILEANA, REFERENT
Telefon: 0242516306, Fax: 0242516306
E-mail: [email protected]
Data afişării: 22.04.2024, ora 10:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Consilier
Descriere post Localizare post
Clasa: I
Grad: principal

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: RELATII CU PUBLICUL

PRIMĂRIA COMUNEI FUNDENI
Localitate: FUNDENI
Judeţ: CĂLĂRAŞI
Condiții pentru ocuparea postului
Conţinutul dosarului de concurs şi modalitatea de înscriere la concurs
Condiţii de ocupare a unei funcţii publice potrivit art. 465 din Codul administrativPentru Consilier, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICULStudii:– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna
Advertisement

Perfecţionări (specializări):
Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la dovedirea prin certificat, sau, după caz, prin alt tip de document, a absolvirii unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice:

Cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei (necesitate şi nivel de cunoaştere):
Se completează în cazul în care pentru ocuparea funcţiei publice este necesară deţinerea cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, cu precizarea nivelului de certificare similar celui de tip ECDL/ICDL:

Cerinte specifice:
Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g indice 2 şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei:

Bibliografie şi tematică

Bibliografie şi tematică pentru Consilier, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL1. Constituţia României, republicată cu tematica Constituţia României, republicată

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Advertisement

cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

Advertisement

5. 5. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Capitolul I Definitii, Capitolul II Termene comunicare raspuns petitii, Capitolul III Abateri disciplinare , sanctiuni

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public , cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Capitolul I Definitii , Capitolul II Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public , Capitolul III Sanctiuni

7. 7. Hotarearea de Guvern nr. 1349/2002 privind colectarea , transportul , distribuirea si protectia , pe teritoriul Romaniei , a corespondentei clasificate , cu modificarile si completarile ulterioare

Advertisement

cu tematica Capitolul I Principii , definitii, Capitolul II Colectarea, transportul , distribuirea si protectia corespondentei clasificate, Capitolul III Obligatii , raspunderi , sanctiuni

8. 8. Legea nr. 176/201 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice , pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate , precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Partea I Titlul I Capitolul I Declararea averii si a intereselor, Capitolul II Implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese, Titlul II Capitolul I Sectiunea 3 Evaluarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor, Titlul IV Sanctiuni

Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:

Asigura legatura permanenta cu publicul;
• Asigura informarea publica directa a cetatenilor conform Legii 544/2001;
• Asigura primirea si inregistrarea sesizarilor cetatenilor, a solicitarilor, a reclamatiilor adresate Primariei si Consiliului Local; distribuirea acesteia catre compartimentele de specialitate, in vederea solutionarii in termenele legale, tinand astfel evidenta intrarilor si iesirilor de corespondenta la nivelul institutiei;
• Urmareste circuitul corespondentei si prezinta periodic informari cu privire la stadiul rezolvarii acestora;
• Preluarea comenzilor telefonice din exterior si din birouri si a faxurilor pe care le inainteaza spre inregistrare;
• Asigura informarea cetatenilor cu privire la actele necesare eliberarii documentelor solicitate, precum si cu privire la programul de audiente si de lucru cu publicul;
• Informeaza si indruma publicul, referitor la atributiile si competenta compartimentelor primariei, dand informatii primare pentru diverse solicitari;
• Contribuie la promovarea imaginii institutiei in relatia cu cetatenii;
• Afisarea diferitelor comunicari la avizierul Primariei;
• Convocarea prin note telefonice a consilierilor pentru participarea la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate;
• Executarea serviciului de expediere a corespondentei create la nivelul Primariei comunei Fundeni;
• Arhivarea si inventarierea pe termene de pastrare, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul serviciului.
1. Respectă, în condiţiile legii, normele de tehnică a securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;
2. Anunţă imediat conducerea instituţiei asupra oricărui accident de muncă sau îmbolnăvire profesională suferite de către angajaţi, despre care a luat la cunoştinţă;
3. Ia măsurile necesare de acordare a primului ajutor, în cazul producerii accidentelor de muncă, conform legii;
4. Are obligaţia respectării Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului, a Regulamentului de ordine interioară şi a Codului de conduita;
5. Asigură protecţia datelor cu caracter personal la care are acces sau pe care le prelucrează în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, având următoarele responsabilităţi:
a) să respecte cele 6 principii stabilite de art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679:
• prelucrarea datelor cu caracter personal să se facă în mod legal, echitabil şi transparent;
• să colecteze datele cu caracter personal numai în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la aceste scopuri;
• datele cu caracter personal colectate să fie cele mai relevante şi strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;
• datele cu caracter personal să fie valide (corecte, exacte şi actuale); Notă: Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. ID 25375 – Versiune 4 – 01.02.2024 10:18
• datele cu caracter personal să fie păstrate/stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care sunt procesate acestea;
• datele cu caracter personal să fie procesate în cele mai proprii condiţii de siguranţă, care să includă ”protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”;
b) să respecte drepturile persoanelor vizate (cetăţenii), ale căror date cu caracter personal le prelucrează, conform legii;
c) să respecte politicile şi procedurile privind protecţia datelor cu caracter personal adoptate şi implementate în cadrul instituţiei;
d) să colaboreze cu responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal pentru a realiza cartografierea/inventarierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal desfăşurate în cadrul compartimentului din care face parte;
e) să păstreze în condiţii de stricteţe parolele şi mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuţiilor sale de serviciu;
f) să interzică în mod efectiv şi să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul instituţiei cu ajutorul căruia îşi desfăşoară activitatea;
g) să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în virtutea atribuţiilor sale cu cea mai mare precauţie, atât în ceea ce priveşte conservarea suporturilor, cât şi în ceea ce priveşte depunerea lor în locurile şi în condiţiile stabilite în procedurile de lucru;
h) să nu divulge nimănui şi să nu permită nimănui să ia cunoştinţă de parolele şi mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfăşurarea atribuţiilor de serviciu;
i) să nu divulge nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât şi, eventual, în mod mediat, cu excepţia situaţiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal se regăseşte în atribuţiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;
j) să nu copieze pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele informatice ale instituţiei, cu excepţia situaţiilor în care această activitate se regăseşte în atribuţiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;
k) să nu transmită pe suport informatic şi nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul instituţiei sau care sunt accesibile în afara instituţiei, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuţe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

Advertisement

Advertisement

mica publicitate

Casă de vânzare în comuna Ciocănești

Published

on

Casa noua an 2020 în Com. Ciocanesti – Central, Jud. Calarasi cu 860mp curte si 61mp constructie. Curent, apă și baie in casa. Pret: 35000 euro. Tel: 0726205008

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs șase posturi în județul Călărași. Ce trebuie să faci ca să te angajezi

Published

on

Urmăriți știrile Călărașipress.ro pe Whatsapp

Vrei să devii pompier? Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs prin încadrare directă șase posturi de execuție, printre care două posturi de Ofițer Specialist II și Ofițer I la Inspecția de Prevenire – Compartimentul Control și Activități Preventive și altele. Anunțurile de concurs au fost postate la avizierul ISU Călărași și pe site-ul M.A.I.

La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Ştirbei” al județului Călăraşi s-a demarat procedura de ocupare prin încadrare directă pentru 6 posturi de execuție, astfel:

Anunțurile de concurs au fost postate la avizierul unității și pe portalul de servicii publice al Ministerului Afacerilor Interne: https://hub.mai.gov.ro – la secțiunea „CARIERĂ M.A.I.”. Aici (sau în link-urile de mai sus) veți putea afla toate detaliile privind condițiile pe care trebuie să le îndepliniți și pașii pe care trebuie să îi urmați, precum și datele limită de înscriere și de depunere a dosarelor.

ISU Călărași precizează că pentru detalii suplimentare, puteți să apelați numărul de telefon 0242.311.818 (în dispecerat, cu solicitare de legătură pentru Biroul Resurse Umane) sau 0242.314.079, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00.

Advertisement

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Anunț – Primăria Comunei Lehliu – Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Published

on

Urmăriți știrile Călărașipress.ro pe Whatsapp

Unitatea Administrativ Teritorială Lehliu din judeţul Călăraşi anunţa publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 26, 27, 31 şi 32 începând cu data de 14.05.2024 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Comunei Lehliu, conform art. 14, alin. 1 şi 2 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/ 1996, republicată, cu modificările ulterioare.

Data de început a afişării 14.05.2024

Data de sfârşit a afişării 12.07.2024

Advertisement

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alţi deţinători, la sediul Primăriei Comunei Lehliu si pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Continue Reading

Cele mai vizualizate