Connect with us

Știri

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Fundulea pentru anul 2023

Published

on

 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Fundulea pentru anul 2023

Consiliul Local al oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţă 18.12.2023

Având în vedere:

 • adresa nr. 16327/13.12.2023 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași;
 • proiectul de hotărâre nr.103/14.12.2023 propus de Primarul oraşului Fundulea;
 • referatul de aprobare nr.21.285/14.12.2023 al Primarului orașului Fundulea;
 • raportul nr.21.286/14.122023 al Biroului Contabilitate-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Fundulea;
 • ­avizul favorabil nr.21.288/14.12.2023 privind controlul financiar preventiv propriu;
 • ­avizul favorabil nr.21.292/14.12.2023 privind controlul financiar preventiv propriu;
 • avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Fundulea;
 • prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
 • prevederile Legii nr.368/2022  a Bugetului de Stat pentru anul 2023;
 • prevederile art. 129 alin.(4) litera a) din Codul administrativ,
 • Hotărârea Consiliului Local Fundulea nr.59/26.09.2023, privind alegerea președintelui de ședință pe o perioada de 3(trei) luni;

         În temeiul art. 196, alin.(1) lit. a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Fundulea pentru anul 2023, în structura prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Advertisement

Art.2. Primarul orașului Fundulea va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul general al orașului Fundulea, județul Călărași, va asigura publicarea prezentei hotărâri  și comunicarea acesteia   către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

Dan Valentin VASILE                                                                   SECRETAR GENERAL AL ORASULUI  FUNDULEA,

Ovidiu-Iosif GURLUI

Nr. Consilieri în funcţie = 15

Advertisement

Nr. Consilieri prezenţi  =

Voturi pentru                  =

Voturi împotrivă            =

Nr.________                                                                                            AVIZAT PT. LEGALITATE,

Adoptată la Fundulea                                                                               SECRETAR GENERAL ,

Astăzi ________2023                                                                                      jr. Ovidiu-Iosif GURLUI

Advertisement

 

ANEXA  LA PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL FUNDULEA , JUDEȚUL CĂLĂRAȘI NR.103/14.12.2023

INIȚIATOR : PRIMAR

Ing.Dorel DOROBANȚU                                       

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

DENUMIRE INDICATORI INFLUENŢE +/-  TOTAL AN 2023 INFLUENŢE +/-
Advertisement

TRIM.IV

2023

VENITURI SF TOTAL din care : +382 +382
– Sume din cote defalcate din impozitul pe venit (cod 040201) +172 +172
-Impozit clădiri PF (cod 070101) +45 +45
-Impozit mijloace transport PF (cod 160201) +21 +21
-Alte impozite și taxe (cod 185000) +113 +113
-Alte venituri din concesiuni și închirieri (cod 300530) +9 +9
-Venituri din amenzi (cod 350102) +22 +22
 CHELTUIELI  SF TOTAL din care : +382 +382
-Cap.84 – Străzi – reparații curente +382 +382

–  mii lei-

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETAR  GENERAL,

Dan Valentin VASILE                                                 jr. Ovidiu-Iosif GURLUI

 

Advertisement
 • ROMÂNIA
 • JUDEŢUL CALARASI
 • PRIMĂRIA  ORAŞULUI FUNDULEA
 • CONTABILITATE-ADMINISTRATIV
 • Str. Mihail Kogălniceanu nr.18, județul Călărași; cod fiscal: 3797131
 • Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:primariafundulea@yahoo.com
 • Nr. 21.286/14.12.2023

R A P O R T,

la proiectul de hotărâre nr.103/14.12.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Fundulea pentru anul 2023

                           În îndeplinirea atribuțiilor specifice, biroul  “Contabilitate” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Fundulea, județul Călărași, am analizat proiectul de hotărâre nr.103/14.12.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Fundulea pentru anul 2023, prin care se realizează următoarele modificări în structura acestuia:

1.Bugetul local al orașului Fundulea se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma 382 mii lei, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Veniturile totale ale bugetului local se majorează astfel:

 • Sume din cote defalcate din impozitul pe venit (cod 040201)- se majorează cu suma de 172 mii lei primită prin adresa nr. 16327/13.12.2023 de la AJFP Călărași ;
 • Impozit clădiri PF (cod 070101) – se majoreaza cu suma de 45 mii lei, menționăm că suma prevazută a se încasa în Bugetul de venituri si cheltueli pentru anul 2023 este 284.000 lei iar la data de 13.12.2023 a fost încasată suma de 329.453 lei.
 • Impozit mijloace transport PF (cod 160201) – se majoreaza cu suma de 21 mii lei, menționăm că suma prevazută a se încasa în Bugetul de venituri si cheltueli pentru anul 2023 este 266.483 lei iar la data de 13.12.2023 a fost încasată suma de 287.901 lei.
 • Alte impozite și taxe (cod 185000) – se majoreaza cu suma de 113 mii lei, menționăm că suma prevazută a se încasa în Bugetul de venituri si cheltueli pentru anul 2023 este 1.539.258 lei iar la data de 13.12.2023 a fost încasată suma de 1.652.130 lei.
 • Alte venituri din concesiuni și închirieri (cod 300530) – se majorează cu suma de 9 mii lei, menționăm că suma prevazută a se încasa în Bugetul de venituri si cheltueli pentru anul 2023 este 69.000 lei iar la data de 13.12.2023 a fost încasată suma de 77.798 lei.
 • Venituri din amenzi (cod 350102) – se majorează cu suma de 22 mii lei, menționăm că suma prevazută a se încasa în Bugetul de venituri si cheltueli pentru anul 2023 este 228.000 lei iar la data de 13.12.2023 a fost încasată suma de 249.865 lei.

 

Cheltuielile totale ale bugetului local  se majorează cu suma de 382 mii lei astfel:

Secțiunea de funcționare :

Advertisement

        Cap.84 – Străzi – reparații curente – se majorează cu suma de 382 mii lei pentru plata reparațiilor aferente lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente a drumului comunal 42 – tronson km 0+175,35 – km 1+801,35 (intersecţie cu DJ 402), Oraş Fundulea, judet Calarasi.

 

        Luând în considerare că aceste modificări se realizează  în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre nr.103/14.12.2023, Consiliului Local al orașului Fundulea.

 

C O N T A B I  L,

 1. Daniela PETRACHE

 

ROMÂNIA

Advertisement

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMARUL ORAȘULUI FUNDULEA

Str.Mihail Kogălniceanu nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:primariafundulea@yahoo.com

 

Nr.21.285/14.12.2023

Advertisement

R E F E R A T     D E     A P R O B A R E

la proiectul de hotărâre nr.103/14.12.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Fundulea pentru anul 2023

Motivul /necesitatea adoptării hotărârii:  Conform adresei nr. 16327/13.12.2023 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași a fost repartizată, Primăriei orașului Fundulea,  suma de 172 mii lei.

Impactul financiar asupra bugetului :

1.Bugetul local al orașului Fundulea se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma 382 mii lei, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Veniturile totale ale bugetului local se majorează astfel:

Advertisement
 • Sume din cote defalcate din impozitul pe venit (cod 040201)- se majorează cu suma de 172 mii lei primită prin adresa nr. 16327/13.12.2023 de la AJFP Călărași ;
 • Impozit clădiri PF (cod 070101) – se majoreaza cu suma de 45 mii lei, menționăm că suma prevazută a se încasa în Bugetul de venituri si cheltueli pentru anul 2023 este 284.000 lei iar la data de 13.12.2023 a fost încasată suma de 329.453 lei.
 • Impozit mijloace transport PF (cod 160201) – se majoreaza cu suma de 21 mii lei, menționăm că suma prevazută a se încasa în Bugetul de venituri si cheltueli pentru anul 2023 este 266.483 lei iar la data de 13.12.2023 a fost încasată suma de 287.901 lei.
 • Alte impozite și taxe (cod 185000) – se majoreaza cu suma de 113 mii lei, menționăm că suma prevazută a se încasa în Bugetul de venituri si cheltueli pentru anul 2023 este 1.539.258 lei iar la data de 13.12.2023 a fost încasată suma de 1.652.130 lei.
 • Alte venituri din concesiuni și închirieri (cod 300530) – se majorează cu suma de 9 mii lei, menționăm că suma prevazută a se încasa în Bugetul de venituri si cheltueli pentru anul 2023 este 69.000 lei iar la data de 13.12.2023 a fost încasată suma de 77.798 lei.
 • Venituri din amenzi (cod 350102) – se majorează cu suma de 22 mii lei, menționăm că suma prevazută a se încasa în Bugetul de venituri si cheltueli pentru anul 2023 este 228.000 lei iar la data de 13.12.2023 a fost încasată suma de 249.865 lei.

 

Cheltuielile totale ale bugetului local  se majorează cu suma de 382 mii lei astfel:

Secțiunea de funcționare :

        Cap.84 – Străzi – reparații curente – se majorează cu suma de 382 mii lei pentru plata reparațiilor aferente lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente a drumului comunal 42 – tronson km 0+175,35 – km 1+801,35 (intersecţie cu DJ 402), Oraş Fundulea, judet Calarasi.

Informarea publică : proiectul de hotărâre a fost postat pe site-ul Primăriei orașului Fundulea (https://primaria-fundulea.ro) – secțiunea Monitorul Oficial Local – Hotărârile autorității deliberative – b) Registrul pentru evidența proiectelor  de hotărâri ale autorității deliberative, și afișat  la sediul acesteia.

Măsuri de implementare : după aprobarea rectificării  Bugetului local pe anul 2023  se vor  efectua plațile reparațiilor aferente lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente a drumului comunal 42 – tronson km 0+175,35 – km 1+801,35 (intersecţie cu DJ 402), Oraş Fundulea, judet Calarasi.

 

Advertisement

PRIMAR,

Ing. Dorel DOROBANȚU

 

 • ROMÂNIA
 • JUDEŢUL CǍLǍRAŞI
 • PRIMĂRIA ORAŞULUI FUNDULEA
 • orașul Fundulea, str. Mihail Kogălniceanu nr.18,  județul Călărași; cod fiscal: 3797131
 • Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:primariafundulea@yahoo.com

 

Nr. 21.287/14.12.2023

 

Către:

Advertisement

Dna Arion Miorita

funcționar desemnat pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu

 

Având  în vedere dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. u), art. 6 și art.8 alin.(3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar-preventiv, republicată și modificată, vă rugăm  să efectuați controlul financiar  preventiv propriu asupra proiectului de hotărâre nr. 103/14.12.2023  privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Fundulea pentru anul 2023, inițiat de Primarul orașului Fundulea.

Anexăm prezentei solicitări proiectul de hotărâre menționat mai sus împreună cu anexele, referatul de aprobare ( fundamentarea proiectului) nr. 21.285/14.12.2023  întocmit de inițiatorul proiectului , raportul de specialitate nr.21.286/14.12.2023 întocmit de compartimentul de resort .

 

Advertisement

                   P R I M A R ,                                                                          S E C R E T A R    G E N E R A L,

         ing. Dorel DOROBANȚU                                                                    jr. Ovidiu-Iosif GURLUI

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA  ORAŞULUI FUNDULEA

Advertisement

Str.Mihail Kogălniceanu nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:primariafundulea@yahoo.com

 

Nr.21.288/14.12.2023

 

AVIZ FAVORABIL

Advertisement

Subsemnata Arion Miorita, funcționar desemnat pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra proiectului de hotărâre nr. 103/14.12.2023 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Fundulea pentru anul 2023 , inițiat de Primarul orașului Fundulea (ordonator principal de credite) vă transmitem următorul:

 

AVIZ FAVORABIL

RESPONSABIL VIZA C.F.P.,

ARION MIORITA

 

Advertisement

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA ORAŞULUI FUNDULEA

orașul Fundulea, str. Mihail Kogălniceanu nr.18,  județul Călărași; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:primariafundulea@yahoo.com

Advertisement

 

Nr.21290/14.12.2023

 

Către:

Dl. Georgescu Marius-Cătălin

funcționar desemnat pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu

Advertisement

 

Având  în vedere dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. u), art. 6 și art.8 alin.(3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar-preventiv, republicată și modificată, vă rugăm  să efectuați controlul financiar  preventiv propriu asupra proiectului de hotărâre nr.103/14.12.2023  privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Fundulea pentru anul 2023, inițiat de Primarul orașului Fundulea.

Anexăm prezentei solicitări proiectul de hotărâre menționat mai sus împreună cu anexele, referatul de aprobare ( fundamentarea proiectului) nr. 21.285/14.12.2023  întocmit de inițiatorul proiectului și raportul de specialitate nr. 21.286/14.12.2023 întocmit de compartimentul de resort.

 

               P R I M A R ,                                                        S E C R E T A R    G E N E R A L,

 

Advertisement

         ing. Dorel DOROBANȚU                                                jr. Ovidiu-Iosif GURLUI

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA  ORAŞULUI FUNDULEA

Advertisement

Str.Mihail Kogălniceanu nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:primariafundulea@yahoo.com

 

Nr. 21.292/14.12.2023

AVIZ FAVORABIL

Subsemnatul Georgescu Marius-Cătălin, funcționar desemnat pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu proiectului de hotărâre nr.103/14.12.2023 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Fundulea pentru anul 2023, inițiat de Primarul orașului Fundulea (ordonator principal de credite) vă transmitem următorul:

Advertisement

 

AVIZ FAVORABIL

 

RESPONSABIL VIZA C.F.P.,

GEORGESCU MARIUS-CĂTĂLIN

 

Advertisement

 

Știri

Călărași: Zeci de solicitări pentru pompieri în ultimele 3 zile

Published

on

ISU Calarasi

Într-o serie de intervenții de urgență desfășurate în ultimele trei zile, salvatorii profesioniști din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași au răspuns la 78 de misiuni.

Majoritatea intervențiilor, respectiv 60, au fost gestionate de către paramedicii SMURD, aceștia asigurând primul ajutor și transportul rapid la spital al persoanelor aflate în situații critice. Printre misiunile lor s-au numărat și intervenții la accidente rutiere, inclusiv în localitățile Curcani, Plevna și Borcea, unde echipajele au acordat asistență medicală victimelor.

În paralel, salvatorii au fost solicitați și pentru stingerea a patru incendii, în localitățile Călărași, Vărăşti, Lehliu Sat și Iezeru, folosindu-și autospecialele și expertiza în gestionarea situațiilor de urgență pentru a limita pagubele și a proteja viețile oamenilor.

Un alt aspect al activității lor a fost salvarea unui animal de companie, o pisică, surprinsă într-o situație periculoasă pe un balcon de la etajul al doilea al unui imobil din municipiul Călărași. Eforturile lor de intervenție au asigurat măsuri pentru salvarea animalului.

Echipajele ISU au fost implicate în stingerea a nouă incendii de vegetație uscată și resturi menajere, intervenind cu autospecialele necesare pentru a preveni extinderea focului și pentru a proteja mediul înconjurător.

Advertisement

Pentru a încuraja o mai mare conștientizare și pregătire în fața situațiilor de urgență, ISU Călărași recomandă accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență, www.fiipregatit.ro, și descărcarea gratuită a aplicației mobile DSU, disponibilă pe App Store și Google Play.

Continue Reading

Știri

Rezumatul weekendului pentru polițiștii călărășeni: Șoferi prinși băuți, fără permis și scandaluri

Published

on

În cursul weekendului trecut, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Călărași au desfășurat operațiuni intense pentru creșterea siguranței în comunitate. Aceste acțiuni au implicat intervenții la 153 de sesizări din partea cetățenilor, precum și reținerea permiselor de conducere ale a 31 de șoferi care au reprezentat pericol pentru siguranța traficului rutier.

Aproximativ 500 de polițiști au fost mobilizați în întreg județul Călărași, concentrându-se pe prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice.

Intervențiile polițiștilor au vizat o varietate de evenimente, cuprinzând 153 de situații semnalate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (S.N.U.A.U.) 112, precum și 29 de acțiuni organizate.

Rezultatele acțiunilor desfășurate au inclus constatarea a 57 de infracțiuni, prinderea în flagrant a 4 persoane și aplicarea a 553 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de peste 201.000 de lei.

Polițiștii rutieri au desfășurat activități specifice pentru prevenirea accidentelor de circulație, soldate cu constatarea a 3 infracțiuni la regimul rutier. În acest context, au fost reținute 31 de permise de conducere și retrase 16 certificate de înmatriculare.

Advertisement

Într-unul dintre incidente, la data de 25 februarie, în jurul orei 00:28, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Grădiștea au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr, din municipiul Călărași, care nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În acest caz, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului.

Alte exemple oferite de IPJ Călărași în comunicatul de presă


La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 00:55, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Lehliu-Gară au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr, de 18 de ani, din localitatea Nucetu, județul Călărași.

În urma controlului, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind ulterior condus la spital, în vederea prelevării unor mostre biologice.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.


La data de 24 februarie a.c., în jurul orei 15:48, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Dor Mărunt, au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, de 48 de ani, din comuna Valea Argovei, județul Călărași, cu privire la faptul că a fost agresată de soțul său.

Advertisement

În urma primelor cercetări efectuate, a reieșit faptul că la data de 24 februarie a.c., în jurul orei 15:30, în timp ce bărbatul, de 47 de ani, se afla la locuința soției, pe fondul unor discuții în contradictoriu și al consumului de băuturi alcoolice, ar fi lovit-o pe aceasta cu pumnii și palmele în zona capului.

Persoana vătămată a fost transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale, totodată fiind întocmit formularul de evaluare a riscului, din care a reieșit că există risc iminent pentru viața și integritatea femeii, ocazie cu care a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pe numele bărbatului.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Călărași.


La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 5:48, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Grădiștea au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, de 62 de ani, cu privire la faptul că nepoata sa a fost implicată într-un scandal.

În urma primelor cercetări efectuate, a reieșit faptul că în jurul orei 5:30, în timp ce  s-ar fi aflat la o petrecere organizată de un tânăr, de 22 de ani, la domiciliul acestuia din  comuna Mănăstirea, pe fondul consumului de alcool și al geloziei, o tânără ar fi fost lovită cu palmele și pumnii de către prietenul său, un tânăr de 20 de ani.

Advertisement

Ulterior, acesta i-ar fi spart tinerei telefonul mobil și ar fi alergat-o cu un obiect contondent, amenințând-o că o omoară.

A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, ocazie cu care a reieșit că există risc pentru viața, integritatea sau libertatea persoanelor, însă persoana vătămată nu dorește emiterea ordinului de protecție provizoriu.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, amenințare și distrugere.

Față de tânărul în cauză, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Călărași.

 

Advertisement
Continue Reading

Știri

Prevenirea accidentelor rutiere, prioritate pentru polițiștii călărășeni. Acțiune de control desfășurată timp de o săptămână, finalizată cu peste 100 de sancțiuni

Published

on

Urmăriți știrile Calarasipress.ro pe WhatsApp

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi au verificat aproximativ 600 de autovehicule şi au aplicat 147 de sancţiuni contravenţionale  în timpul acțiunii TISPOL – TRUCK&BUS.

Activităţile de control s-au desfăşurat conform calendarului operațiunilor TISPOL.

În perioada 19-25 februarie a.c., polițiștii au efectuat o acţiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse, în special, din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au verificat 586 de autovehicule, dintre care 215 autovehicule destinate transportului de persoane şi 371 de autovehicule destinate transportului de marfă.

Advertisement

În urma controalelor, au fost aplicate 147 de sancțiuni contravenționale, dintre care 23 conducătorilor de autovehicule de transport de persoane şi 124 celor care efectuau transport de marfă.

Neregulile sancționate de polițiști s-au referit la nerespectarea regimului legal de viteză, neutilizarea centurilor de siguranță, probleme tehnice, precum și lipsa documentelor conducătorilor auto și a autovehiculelor.

Acțiunile polițiștilor rutieri vor continua în trafic, pentru asigurarea climatului de legalitate în domeniul transporturilor.

Continue Reading

Cele mai vizualizate