Connect with us

Știri

Călărași: S-a aprobat Regulamentul pentru ridicarea vehiculelor parcate/staționate neregulamentar

Published

on

Consiliul Local Călărași a aprobat, miercuri, 26 iunie 2019, în cadrul ședinței ordinare, printre alte proiecte de Hotărâre și proiectul de Hotărâre – ” REGULAMENT  privind activitățile de ridicare, transport , depozitare și eliberare a vehiculelor staționate şi parcate neregulamentar pe partea carosabilă cât și pe domeniul public sau privat al municipiului Călărași”. 

Pentru o corectă informare vom publica prevederile proiectului de Hotărâre, făcând o singură precizare clară: Primăria Călărași urmează să contracteze serviciile unei societăți ce are autorizație/specializare în ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor.

În Caietul de Sarcini vor fi regăsite tarifele aferente operațiunile de ridicare, transport, depozitare, etc. pentru autovehiculelor sau vehiculelor

Contravaloarea taxelor de ridicare, transport şi depozitare, sunt fundamentate de operator/operatori şi aprobate de către Consiliul Local al municipiului Călărași. Plata tarifelor de ridicare, transport și depozitare se efectuează către operator.

 1. PREVEDERI GENERALE

Art.1(1) Prezentul Regulament are ca obiect implementarea, organizarea, exploatarea, finantarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului public de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Călărași.

(2) În sensul prezentuluiRegulament, termenii, expresiile și definițiile au înțelesul stabilit în O.U.G. nr. 195/2002 (R) , H.G. 1391/2006 (actualizată) privind Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 și Legea nr. 421/2002 (R) .

Art.2Prezentul Regulament privindridicarea, transportul,depozitareași eliberareavehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe partea carosabilă respectiv pe domeniul public sau privat al municipiului Călărași, este elaborat în conformitate cu :

– Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, modificat și completat prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2016 ;

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Legea nr. 155/2010 republicată a Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

– Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

– Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor;

– Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

– Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap .

–  Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

Art.3 Scopul prezentuluiRegulamentde ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Călărași, are ca obiect:

 1. descongestionarea drumurilor publice;
 2. facilitarea accesului la obiectivele de interes public;
 3. optimizarea transportului în comun și protejarea pietonilor pe trotuare;
 4. respectarea dreptului la libera circulaţie a persoanelor;
 5. fluidizarea traficului rutier;
 6. asigurarea fluenței circulației în condiții de siguranța rutieră;
 7. eliberarea căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice
 8. îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru vehicule;
 9. creșterea gradului de siguranță la trafic pe drumurile publice
 10. completarea cadrului legal privind parcările publice și de domiciliu precum și a regulilor aplicabile celor două categorii enunțate.
 1. Prevederi generale privind Regulament de ridicare, transport , depozitare și eliberare a vehiculelor staționate şi parcate neregulamentar pe partea carosabilă cât și pe domeniul public sau privat al municipiului Călărași

Art. 4(1) Conform art. 2031 din H.G. 1391/2006, ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în situaţiile când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă.

(2) Regulamentul privind ridicarea vehiculului, se aplică în mod corespunzător şi de poliţistul local, atât pentru situația prevăzută la alin.1, cât și pentru vehiculele staționate/parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Călărași, ori parcări de domiciliu sau parcări publice . Competențele materiale pentru polițiștii locali sunt prevăzute la Art. II din H.G. 965/2016 : ”Procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi de poliţistul local în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. h) şi k) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5 Agenții constatatori prevăzuți la art.4 alin. 1 și 2 din prezentulRegulament, pot dispune aplicarea măsurii tehnico-administrative de ridicare a vehiculelor, potrivit prevederilor reglementate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 actualizată, raportat strict la competențele conferite de lege.

Art.6 (1)Dispoziţia de ridicare (Anexa nr.1) se dispune, în scris și trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii, conform art. 2032 din H.G. 1391/2006 :

a)data, ora şi locul ridicării vehiculului;

b)gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului rutier/ polițistului local care dispune măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte;

c)indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;

d)menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului;

e)menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul;

f)date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului.

(2)Dispoziţia de ridicare emisă de către agentul constatator, va purta denumirea instituției din care face parte agentul constatator și se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru operatorul desemnat de către administraţia publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

Art.7 (1)Activitatea de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar presupune următoarele, conform H.G. 1391/2006 :

 1. a) Emiterea dispoziţiei de ridicare, în 3 exemplare, primul pentru agentul constatator, al doilea pentru operator, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului. Aceasta va fi autocopiantă, înseriată și numerotată .
 2. b) Operațiunea de ridicare, transport şi depozitare, realizată de catre operatorul desemnat de către autoritatea locală, cu autovehicule special destinate acestui tip de activitate care corespund din punct de vedere tehnic circulației pe drumurile publice;
 3. c) Ridicarea vehiculelor se va face în condiţii de siguranţă, astfel încât să nu se producă nici un fel de eveniment rutier;
 4. d) Vehiculele destinate ridicării şi transportului vehiculelor staţionate neregulamentar trebuie să asigure transportarea în condiţii de siguranţă pe drumurile publice a vehiculului ridicat;
 5. e) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a vehiculului ridicat;
 6. f) Modalitatea de ridicare şi de transport a vehiculelor staţionate neregulamentar trebuie să nu producă deteriorări tehnice vehiculului transportat, zgârieturi sau afectarea sub orice formă a caroseriei acestuia;
 7. g) Fotografierea sau înregistrarea pe suport magnetic a vehiculelor sau a remorcilor ce urmează a fi ridicate pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii acestora;
 8. h) Depozitarea într-un spaţiu amenajat corespunzător de către operatorul desemnat de către autoritatea locală şi asigurarea integrităţii vehiculelor;
 9. i) Restituirea vehiculelor după achitarea tuturor tarifelor aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Călărași, respectiv aplicarea sancțiunilor contravenționale proprietarilor/deținătorilor legali ai autovehiculelor , în situația în care aceștia nu au fost identificați până la momentul restituirii, funcție de actul normativ încălcat;
 10. j) Eliberarea bunului ridicat si depozitat se va face numai proprietarului, deţinătorului, utilizatorului sau posesorului, după caz, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia;

(2)Operatiunile de ridicare, transport, depozitare şi eliberare aautovehiculelor si vehiculelor de orice fel se execută numai de către operatorul autorizat care a obţinutatribuirea contractului de achiziţie publică. Aceste operaţiuni se pot realiza numai înprezenţa agentilorconstatatori .

(3)Operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor si vehiculelor de orice fel, se vor face prioritar în cazurile în care autovehiculele sau vehiculele de orice fel staţionateneregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din municipiul Calarasi sau pe domeniulpublic sau privat de pe raza teritorială a municipiului Calarasi, crează blocaje sau obstrucţionări aletraficului rutier;

Art.8 (1) Înainte de ridicare, operatorul va fotografia vehiculul din mai multe unghiuri pentru a fi evidențiate eventualele zone deteriorate și va completa fișa vehicului ridicat (Anexa nr.2), în care va fi descrisă starea acestuia, operatorul semnând fișa.

(2) Fișa de ridicare va cuprinde următoarele informații:

 1. a) număr de înmatriculare
 2. b) marca
 3. c) culoarea
 4. d) eventuale deteriorări

Modelul fișei de ridicare se regăsește în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

(3) Fișa vehiculului se încheie în 2 exemplare, primul pentru operator, iar al doilea pentru persoana care solicită restituirea vehiculului. Aceasta va fi autocopiantă, înseriată și numerotată .

(4) După efectuarea operațiunii de ridicare, agentul constatator va anunța de îndată dispeceratul Biroului Rutier Urban Călărași, în legătură cu măsura dispusă.

Art.9(1) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane. Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

(2) În cazul în care proprietarul, având asupra sa talonul maşinii, permisulauto şi actul de identitate, se prezintă în momentul în care este ridicat vehiculul,fără ca autospeciala să fie pusă în mişcare, acesta va fi sancţionat conform actelornormative în vigoare şi va achita, pentru operaţiune, doar taxa de ridicare,urmând ca după plata acestei taxe vehiculul de orice fel să fie coborât de pe autospecială.

(3)Plata operațiunilor de ridicare/coborâre se achită, efectiv, la fața locului, către angajații operatorului, anterior coborârii vehiculului de pe platformă.

(4)În cazul în care, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat, nu este de acord cu plata operațiunilor menționate la alin. (3), vehiculul urmează să fie transportat și depozitat la locul special amenajat de către operator, caz în care proprietarul sau utilizatorul va suporta în integralitate cheltuielile stabilite.

(5) Nu se dispune ridicarea vehiculelor aparţinând instituţiilor care desfăşoară acţiuni de intervenţie sau se află în misiuni care au caracter de urgenţă, conform art. 32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002.

Art.10(1) Depozitarea se face numai în spaţii corespunzătoare şi trebuie sa aibă o serie de dotări minime precum: nivelarea terenului; împrejmuirea întregului perimetru; aşternerea de piatră spartă (în cazul în care se consideră necesar se poate asfalta sau betona întreaga suprafaţă sau părţi din aceasta); asigurarea iluminării pe timpul nopţii şi a pazei permanente; asigurarea unui spaţiu administrativ pentru relaţia cu publicul şi pentru încasarea tarifelor prestaţiilor; montarea unui post telefonic şi asigurarea mijloacelor de comunicare (staţii emisie-recepţie, telefoane celulare).

(2) Perioada maximă de depozitare a vehiculelor ridicate este de 1 (un) an .

(3) În situația în care proprietarul / deținătorul legal al vehiculului nu se prezintă în acest termen pentru eliberare, operatorul va înștiința Poliția Locală, care va proceda în conformitate cu dispozițiile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public/privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale .

(3) Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea de ridicare,transport, depozitare a vehiculelor de orice fel, răspunde în mod direct faţă deproprietarii vehiculelor sau vehiculelor blocate sau ridicate pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a operatiunilor de ridicare, transport sau depozitare.

(4) Pe perioada depozitării vehiculelor ridicate, acestea se află în custodia operatorului, care răspunde conform legii până la data eliberării acestora către proprietari/deținători/utilizatori legali .

(5) Eventualele pagube produse vehiculului ridicat și/sau altor vehicule aflate în spațiul de depozitare, de către proprietarul/deținătorul/utilizatorul legal al acestuia cad în sarcina făptuitorului (persoanei care se face răspunzător de aceste pagube) .

Art.11 (1) Eliberarea vehiculului se face numai proprietarului/deținătorului/utilizatorului legal al acestuia și doar după achitarea tarifelor de ridicare, transport, depozitare, în baza certificatului de înmatriculare în original sau a oricărui alt act din care rezultă dreptul de proprietate sau folosință asupra vehiculului și a unui act de identitate al solicitantului .

(2) La eliberarea vehicului, operatorul va încheia un proces-verbal de predare-primire, semnat de proprietarul/deținătorul/utilizatorul legal, fără de care nu poate fi efectuată eliberarea. Cu această ocazie se va înmâna proprietarului/deținătorului/utilizatorului legal al treilea exemplar al dispoziției de ridicare și exemplarul doi al fișei vehiculului ridicat . Procesul-verbal de predare primire va fi autocopiant, înseriat și numerotat.

(3) Modelul procesului-verbal de predare-primire este prevăzut în Anexa nr.3 la prezentul Regulament .

(4) Momentul eliberării vehiculului se stabilește pe baza registrului de intrări-ieșiri existent la locul de depozitare .

Art.12 Cuantumul tarifelor aferente operaţiunilor de ridicare, transport şidepozitare a autovehiculelor sau vehiculelor de orice fel se stabileşte în baza Caietului de Sarcini.Contravaloarea taxelor de ridicare, transport şi depozitare, sunt fundamentate de operator/operatori şi aprobate de către Consiliul Local al municipiului Călărași.

Art.13 Plata tarifelor de ridicare, transport și depozitare se efectuează către operator 

Art. 14 Restituirea vehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. 2 lit. a) si b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, se face gratuit, imediat şi necondiţionat.

Art. 15 Operatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

 1. să fie dotat cu echipament de protecție, prevăzut cu material reflectorizant, purtând ecusoane din care să rezulte numele, prenumele, și denumirea operatorului;
 2. reprezentanții operatorului să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, în timpul programului de lucru;
 3. să aibă un comportament decent și să evite situațiile conflictuale;
 4. să furnizeze toate informațiile necesare la solicitarea persoanelor interesate, cu privire la operațiunile de ridicare a vehiculelor/remorci/rulote aparținând acestora;
 5. să fie instruit profesional și din punct de vedere al normelor de protecția muncii și autorizat să desfășoare activitățile specifice.

Art.16 Vehiculele de ridicare ale operatorului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să fie omologate, înmatriculate și să corespundă din punct de vedere tehnic (avizate I.S.C.I.R. și R.A.R.) și estetic circulației pe drumurile publice;
 2. să aibă capacitatea de a disloca/ridica/transporta vehicule cu masa totală de peste 5 tone;
 3. să asigure ridicarea completă pe platformă a vehiculelor;
 4. să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă și să aibă un set de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru, atunci când operează pe carosabil și să aibă inscripționate elementele de identificare ale operatorului;
 5. să asigure integritatea/fixarea sigură a vehiculelor în timpul operațiunilor de ridicare și transport;
 6. să asigure ridicarea vehiculelor/remorcilor/rulotelor din orice loc, în siguranță.
 1. Dispoziții finale

Art. 17Operatorul are obligaţia să sesizeze operativ Poliţia Locală şi organele de Poliţie Rutieră despre lipsa sau deteriorarea indicatoarelor de circulaţie care reglementează oprirea sau staţionarea pe domeniul public, precum şi a panourilor adiţionale. Activitaţile de ridicare vor continua în zonele respective numai după repunerea indicatoarelor conform normelor în vigoare.

Art.18Responsabilitatea pentru eventualele pagube pricinuite unor terţe persoane de către operator, ca urmare a eventualelor încălcări ale dispoziţiilor legale în vigoare ori a prevederilor prezentuluiRegulament, revin în totalitate operatorului, atragând răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii, Primăria şi Consiliul Local al municipiului Călărași, fiind exonerate de orice răspundere în acest sens.

Art.19PrezentulRegulamentpune în aplicare prevederileRegulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, modificat și completat prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2016, precum şi alte reglementări în vigoare cu privire la administrarea domeniului public şi circulaţia pe drumuri publice.

Art.20Orice modificare a legislației modificã de drept prevederile prezentuluiRegulament.

Art.21Prezentul Regulament poate fi modificată prin hotărâre a Consiliului Local Călărași.

   ANEXA NR. 1

la Regulamentultehnico-administrativprivind ridicarea, transportul, depozitareași eliberareavehiculelor staționate şi parcate neregulamentar pe partea carosabilă cât și pedomeniul public sau privat al municipiului Călărași


               Seria……..….. nr……………

DISPOZIŢIE DE RIDICARE

Anul………., luna……………………, ziua ……..…, ora ………………., în Municipiul Călărași.

Agent constata………………………………………….. din cadrul …………………………………, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe str. ……………………………………………………., constat că vehiculul/remorca/rulota marca ……………………………………,tipul …………………., culoare…………….…., cu nr.deinmatriculare ………………………….., era staționat neregulamentar / ocupa abuziv locul de parcare………………………………….., atribuit prin………………………….., stabilit prin …………………………….…..……….………….

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit prevederilor …………………………………………………………………………………………………..

din………………………………………………………………..……………. .

În conformitate cu prevederile art. 2031 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002, aprobat prin H.G 1391/2006, astfel cum a fost modificat prin H.G. 965/2016 și a prevederilor art. 4 alin.1 și 2 din Regulamentul privind activitățile de ridicare, transport , depozitare și eliberare a vehiculelor staționate şi parcate neregulamentar pe partea carosabilă cât și pe domeniul public sau privat al municipiului Călărași,

DISPUN

măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului cu datele de identitate de mai sus, prin grija operatorului………..………………………………………….. care va asigura ridicarea, transportul și depozitarea acestuia în spațiul amenajat, drept pentru care am încheiat prezenta dispoziție de ridicare .

Autovehiculul prezintă / nu prezintă avarii vizibile :………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Agent constatator,                                                      Reprezentant operator autorizat,

______________________________                         ______________________________

semnătură                                                                  semnătură

 

Autospeciala nr. înmatriculare

________________________

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Știri

Primăria Călărași scoate noi locuri de parcare la licitație

Published

on

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că, în perioada 04 – 18 octombrie 2022, posesorii de autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv şi cel mult 8+1 locuri, cu excepţia autovehiculelor ale căror dimensiuni sunt mai mari de 2,5 x 5m, pot depune la registratura Primăriei municipiului Călăraşi cerere pentru licitarea/atribuirea unui loc de parcare de domiciliu, în parcarea situată pe strada/străzile:

1. Flacăra 1, bl.C18, bl.C19, bl.C20, bl.C21 sc1, bl.C22, bl.C23, bl.C24 = 89 locuri;
2. Flacăra 2, bl.C24, bl.C25, bl.C26, bl.C27, bl.C28 = 15 locuri;
3. Cornişei 1, bl.C22, bl.C23, bl.C28, bl.C29, bl.C30 = 38 locuri;
4. B-dul Nicolae Titulescu, bl.C21 sc1, bl.C22, bl.C30, bl.C31 = 23 locuri;
5. Crişana, bl.D21, bl.D22, bl.D24 = 102 locuri;
6. Dumbravei 1, bl.E4 sc.C = 7 locuri;
7. Dumbravei 2, bl.E4 sc.A şi sc.B = 3 locuri;
8. Dumbravei 3, bl.E4 sc.A, bl.E7 sc.A şi sc.B = 8 locuri;
9. Dumbravei 4, bl.E15 sc.B, sc.C şi sc.D = 14 locuri;
10. Dumbravei 5, bl.E14 sc.B, sc.C şi sc.D = 11 locuri;
11. Belşugului 1, bl.M19, bl.M20, bl.i1= 64 locuri;
12. Belşugului 2, bl.i23, bl.i24, bl.i25, bl i2, bl.i4 = 44 locuri;
13. Belsugului 3, bl.i1sc.1, bl.i2, bl.M20sc.1 = 14 locuri;
14. Nufărului, bl.i1, bl.i2sc.1, bl.i3, bl.i5 = 26 locuri;
15. Nufărului, bl.i6, bl.i7 = 43 locuri;
16. Oituz, bl.N38sc.1, bl.N39 = 9 locuri.

𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜𝐞:
• Documente privind domiciliul/reşedinţa: copie BI/CI;
• Certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi original pentru conformitate;
• Certificat fiscal pe numele solicitantului – fără datorii la bugetul local;
• Documente privind dreptul de folosinţă/utilizare al autovehiculului: contract de comodat în formă autentificată, adeverinţa din care să rezulte că persoana juridică ce are calitatea de proprietar al autovehiculului, este de acord ca persoana fizică angajată a societăţii sau administratorul acesteia, are dreptul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu.
• Certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dovadă că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990 (dacă este cazul);
• Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc mai multe familii şi se solicită câte un loc de parcare de familie – copie;

𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐞:
• Certificat de înregistrare al societăţii, C.I.F. (C.U.I.) – copie;
• Certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi original pentru conformitate;
• Contract de comodat în formă autentificată privind dreptul de folosinţă/utilizare al autovehiculului (după caz);
• Împuternicirea, însoţită de BI/CI, a persoanei desemnate să depună documentele în numele societăţii.

❗ Notă: În conformitate cu prevederile prezentului regulament, la prima fază de licitaţie/atribuire se licitează/atribuie un singur loc de parcare pentru un apartament, indiferent de numărul de persoane care locuiesc în acesta sau de numărul de autovehicule pe care le deţin persoanele respective, cu excepţia cazului în care într-un apartament au domiciliul două sau mai multe familii.

Continue Reading

Știri

Accident feroviar la Dragalina. Un bărbat s-a aruncat în fața trenului

Published

on

Accident feroviar la Dragalina. Un bărbat s-a aruncat in fata trenului

Un bărbat în vârstă de 67 de ani, a murit în această dimineață, lovit de un tren marfar.

Evenimentul a avut loc la nivel cu trecerea de cale ferată, intrarea dinspre Călărași. Trenul se deplasa pe direcția Constanța – București.

Linia de transport feroviar a fost blocată pentru ca polițiștii criminaliști să efectueze cercetări.

Continue Reading

Știri

Reținut de polițiștii rutieri pentru conducere fără permis și refuz de prelevare de monstre biologice

Published

on

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ulmeni au oprit pentru control în comuna Spanțov, județul Călărași, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 41 de ani.

Întrucât acesta emana halenă alcoolica a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice, însă acesta a refuzat.

Totoodată, din verificările efectuate de polițiști a rezultat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de monstre biologice, ulterior a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Călărași

 

 

Continue Reading

Tendințe

Copyright © 2022 CalarasiPRESS.

error: Conținutul site-ului Călărași PRESS este protejat de dreputuri de autor. Toate dreputile rezervate către © Cătălin COJOCARU. Pentru preluare informațiilor și a conținutului, ne puteți contacta la 0735.128.255 sau la catalin@calarasipress.ro