in

Anunț proiect – Consiliul Județean Călărași – Cod SIPOCA 452 / MySMIS nr. 118879.

Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Cod apel: POCA/125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

CP 1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Titlu proiect: “Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparenţă şi integritate” SIPOCA 452/MySMIS nr. 118879

Consiliul Judeţean Călăraşi implementează în perioada 12.07.2018 – 11.05.2019 proiectul Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparenţă şi integritate”, Cod SIPOCA 452 / MySMIS nr. 118879.

Proiectul este finantţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în cadrul apelului POCA/125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cererea de proiecte CP 1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Acesta nu se implementează în parteneriat, Consiliul Judeţean Călăraşi fiind beneficiarul acestuia.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 397.889 lei, din care 85 % reprezintă finanţarea din Fondul Social European, 13% este asigurată de la Bugetul de Stat, iar  contribuţia/cofinanţarea beneficiarului – Consiliul Județean Călărași, este în cuantum de 7.957,78 lei, reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului.

OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL PROIECTULUI îl reprezintă creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul Judeţului Călăraşi, prin intermediul unor activităţi care vizează identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, realizarea de mecanisme şi proceduri anticorupţie şi aplicarea unitară a acestora, realizarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului propriu.

Grupul țintă eligibil al proiectului este format din 100 persoane din cadrul Unităţii Administrative Judeţul Călăraşi, și anume:

·         69 de persoane/personal de conducere și execuție, inclusiv un secretar și un administrator public, din cadrul unitatăţii administrativ teritoriale la nivel județean a Județului Călărași;

·         31 aleși locali, din care, trei demnitari – un președinte, doi vicepreședinți, 28 consilieri;

Activitatile principale ale proiectului sunt :

A1. Managementul de proiect

A2. Dezvoltarea capacităţii analitice a UAT de a efectua activități de evaluare a riscurilor şi vulnerabilitatilor în vederea realizării de acţiuni concrete şi eficiente de combatere a corupţiei

A3. Dezvoltarea şi operationalizarea la nivel de UAT a unei Proceduri de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie precum şi a unor măsuri concrete, precum şi modalităţi de monitorizare permanentă a aplicării acesteia

A4. Elaborarea și implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă, precum și cu alte autorități/instituţii publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție

A5. Dezvoltarea și diseminarea unui instrument care să vină in sprijinul unei mai bune înţelegeri a mecanismelor de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrităţii prin intermediul modelor de bună practică

A6. Organizarea şi implementarea unei campanii de educaţie anticorupţie în rândul cetăţenilor.

A7. Dezvoltarea şi implementarea unor programe de instruire/formare profesională continuă în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei pentru personalul din administraţia publică locală – Consiliul Judeţean Călăraşi

Obiectivele specifice ale proiectului

·         Creşterea gradului de dezvoltare a capacităţii analitice a UAT-ului, de a efectua activităţi de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor în vederea realizării de acţiuni concrete şi eficiente de prevenire şi combatere a corupţiei

·         Creşterea gradului de dezvoltare şi implementare a unor proceduri de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, precum şi a unor măsuri concrete şi modalităţi de monitorizare permanentă a aplicării acesteia, la nivel de UAT

·         Susţinerea dezvoltării şi implementării unui mecanism de cooperare cu societatea civilă şi alte autorităţi/instituţii publice, prin înfiinţarea unui Grup de Acţiune privind Prevenirea şi Combaterea Corupţiei (G.A.P.C.C.) şi prin dezvoltarea unor proceduri organizatorice şi a mecanismului de cooperare şi functionare a G.A.P.C.C.

·         Susţinerea dezvoltării şi diseminării unui instrument pentru facilitarea înţelegerii mecanismelor de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii şi integrităţii, prin modele de bună practică

·         Creşterea gradului de informare a cetăţenilor, prin organizarea şi implementarea unei campanii inovative de educaţie anticorupţie iîn rândul acestora

·         Cultivarea şi dezvoltarea cunostinţelor, competenţelor şi abilităţilor angajaţilor din administraţia publică locală, prin participarea la programe de educaţie în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, precum şi de dobândire de competente privind etica şi integritatea, inclusiv prin abordarea temelor de dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, nediscriminare şi egalitate de gen.

REZULTATELE AȘTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

·        Rezultat 1 proiect – un Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora, care cuprinde o metodologie și două seturi specifice de instrumente pentru elaborarea acestuia

·        Rezultat 2 proiect – o Procedură de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, a unor măsuri concrete, precum și modalități de monitorizare permanentă a aplicării acesteia, dezvoltată și operaționalizată la nivel de UAT

·        Rezultat 3 proiect – Un mecanism de cooperare cu societatea civilă, precum şi cu alte autorităţi/institutii publice, privind monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor anticorupţie implementat la nivel de UAT

·        Rezultat 4 proiect – un instrument dezvoltat şi diseminat de tipul unui ghid de bune practici care să vină în sprijinul unei mai bune înţelegeri a mecanismelor de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii şi integrităţii

·        Rezultat 5 proiect – o Campanie de educație anticorupție dezvoltată și implementată în rândul cetățenilor

·        Rezultat 6 proiect – 100 persoane ( aleși locali, personal de conducere și de execuție) pregătiți profesional în cadrul unor programe de educație și formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Piața Agroalimentară din Borcea este aproape gata!

Consiliul Județean Călărași scoate la licitație publică două imobile