Connect with us

Anunțuri - Călărași

Anunț privind decizia etapei de încadrare – comuna Roseți

Published

on

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ. Lacto Bar Agneza angajează lucrător comercial

Published

on

Echipa Lacto Bar Agneza Călărași este în căutare de persoane  pentru postul de  Lucrător comercial.

Cerințe:

– Seriozitate;
– Aspect fizic plăcut;
– Abilități de comerciant;

-Permis de conducere cat.B

Descrierea jobului

– Aranjare produse
– Menținerea ordinii si curățeniei în magazin;

Încadrarea va fi realizată în condițiile Legii 31/1990.
-Contract perioadă nedeterminata;

Detalii la telefon 0735.128.255 sau la sediul societății din Călărași, strada Eroii Revoluției, vis-a-vis de sediul ANAF Călărași

Dacă ești interesat de post, poți completa formularul de mai jos și te vom contacta în cel mai scurt timp.

  Continue Reading

  Anunțuri - Călărași

  Anunț de licitație Primăria Municipiului Călărași

  Published

  on

  Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

  Primăria Municipiului Călărași, str. București, nr. 140 A, Călărași, Județul Călărași, telefon 0242311005, fax 0242318574, e-mail office@primariacalarasi.ro.

  1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație, în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza să fie vândut: imobil – teren A1, cu suprafața de 315 mp, număr cadastral 23219, si imobil – construcțíe  1, cu suprafață de 315 mp, număr cadastral 23219 – C1, imobil situat în strada Aleea Constructorului, nr. 21 bis, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul Municipiului Călărași. Vânzarea se va face conform OUG 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 162 din data de 26.05.2022.
  2. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
   • Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
   • Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Compartimentul Achiziții (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, București, nr. 140 A, județul Călărași.
   • Costul si condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, potrivit prevederilor OUG 57/2019: 100 de lei, sumă ce se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Călărași.
   • Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 06.2022, ora 16:00.
  3. Informații privind ofertele:

  4.1. Data limită de depunere a ofertelor : 08.07.2022, ora 14.00.

  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.

  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: un exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11.07.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele  pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Municipiul Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08.06.2022.

   

  PRIMAR

  Dulce Marius Grigore

  Continue Reading

  Anunțuri - Călărași

  ANUNȚ / Primăria Municipiului Călărași angajează director la Complexul de Agrement Zoo

  Published

  on

  Primăria Municipiului Călărași , Județul Călărași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de conducere, vacante, de director la Complexul de Agrement Zoo.


  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exercițiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

  f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • să îndeplinească condițiile 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabi’irea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției de conducere: minimum 7 ani.

     Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 16 iunie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 05 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
  • 07 iulie 2022, ora 14.00: proba interviu.

  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Continue Reading

  Tendințe

  Copyright © 2022 CalarasiPRESS.

  error: Conținutul site-ului Călărași PRESS este protejat de dreputuri de autor. Toate dreputile rezervate către © Cătălin COJOCARU. Pentru preluare informațiilor și a conținutului, ne puteți contacta la 0735.128.255 sau la catalin@calarasipress.ro