Connect with us

ANUNȚURI

NE POȚI TRIMITE ANUNȚUL TĂU PRIN E-MAIL SAU WHATSAPP – IAR NOI ÎL VOM PUBLICA ÎN CÂTEVA MINUTE 0734642449 

Publicat la data de 18 Septembrie 2023

ANUNȚ PUBLIC

GRAFOPRESS SRL solicită autorizatie de mediu pentru obiectivul TIPOGRARIE  amplasat în. Str. Școlii nr. 1, Călărași. Pentru informatii suplimentare propuneri si contestatii se va contacta Agentia pentru Protectia Mediului Calaragi, soseaua Chiciu, nr. 2, Calarasi, cod 910005, E-mail:office@apmel.anpm.ro, Tel/Fax.0242315035, 0242311926, Tel mobil: 0746248675 in termen de 10 de zile de la aparitia anuntului.


Publicat la data de 08 Septembrie 2023

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA
 • Cu sediul in Municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40,
 • Județul Călărași, tel/fax: 0242/515169; 0242/515087,

 

A N U N Ț Ă,

 

         Organizarea licitatiei publice cu oferta in plic pentru inchirierea unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Oltenita, situat in intravilanul Municipiului Oltenita, Str.Macului, nr.1, suprafata 131 mp., C.F. nr. 29815, licitatie publica organizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 57 / 2019.

        Data, ora si locul de deschidere a ofertelor:12.10.2023 ora 11:00, la sediul Primariei Municipiului Oltenita,   b-dul Republicii nr. 40.

         Pretul minim de incepere al licitatiei este echivalentul in lei la data efectuarii platii (curs B.N.R.) a sumei de 1,375 Euro / mp/ an, cu salt de supralicitare de 10% inclus.

        Ofertantii pot depune ofertele pana la data si ora limita de:11.10.2023 ora 10:30. Ofertele se vor depune la registratura Primariei Municipiului Oltenita din b-dul Republicii, nr. 40, intr-un singur exemplar original.

          Documentele licitatiei se vor pune la dispozitie incepand cu data de 07.09.2023, la sediul Primariei Municipiului Oltenita, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 16, in urma unei solicitari scrise. Pretul de achizitie al caietului de sarcini este de 20 lei si se va achita la casieria sau in contul Primariei Municipiului Oltenita.

       Ofertantii sunt obligati sa depuna pana la termenul limita de primire a ofertelor dovada achitarii garantiei de participare, a taxei de participare si a contravalorii caietului de sarcini.           

      Anuntul privind licitatia publica pentru pentru inchirierea terenului de mai sus, va fi afisat la panoul de afisaj al Primariei Municipiului Oltenita incepand cu data de 07.09.2023.

        Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com  cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.           

      Durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor : pana la incheierea contractului.

   Soluţionarea litigiilor apărute în legatura cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de vanzare, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările si completarile ulterioare.

    Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se afla sediul locatorului.     <LLNK 12004   554 10 201  

    Data transmiterii spre publicare a anuntului : 08.09.2023.

               PRIMAR,                                                                                                                    Întocmit,

            Milescu Costinel                                                                                                       Vasile Mirela Lavinia


 Publicat la data de 08 Septembrie 2023

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA
 • Cu sediul in Municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40,
 • Județul Călărași, tel/fax: 0242/515169; 0242/515087,

 

A N U N Ț Ă,

 

       Organizarea licitatiei publice cu oferta in plic pentru inchirierea unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Oltenita, situat in intravilanul Municipiului Oltenita, Str.Depozitelor, nr.1 A, suprafata 4341 mp., C.F. nr. 29970, licitatie publica organizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 57 / 2019.

        Data, ora si locul de deschidere a ofertelor:12.10.2023 ora 12:30, la sediul Primariei Municipiului Oltenita, b-dul Republicii nr. 40.

        Pretul minim de incepere al licitatiei este echivalentul in lei la data efectuarii platii (curs B.N.R.) a sumei de 0,55Euro / mp/ an, cu salt de supralicitare de 10% inclus.

       Oferantii pot depune ofertele pana la data si ora limita de:11.10.2023 ora 11:00. Ofertele se vor depune la registratura Primariei Municipiului Oltenita din b-dul Republicii, nr. 40, intr-un singur exemplar original.

    Documentele licitatiei se vor pune la dispozitie incepand cu data de 07.10.2023, la sediul Primariei Municipiului Oltenita, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 16, in urma unei solicitari scrise. Pretul de achizitie al caietului de sarcini este de 20 lei si se va achita la casieria sau in contul Primariei Municipiului Oltenita.

       Ofertantii sunt obligati sa depuna pana la termenul limita de primire a ofertelor dovada achitarii garantiei de participare, a taxei de participare si a contravalorii caietului de sarcini.           

      Anuntul privind licitatia publica pentru pentru inchirierea terenului de mai sus, va fi afisat la panoul de afisaj al Primariei Municipiului Oltenita incepand cu data de 07.09.2023.

        Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com  cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.           

      Durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor : pana la incheierea contractului.

  Soluţionarea litigiilor apărute în legatura cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de vanzare, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările si completarile ulterioare.

      Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se afla sediul locatorului.

Data transmiterii spre publicare a anuntului :08.09.2023

 

 

                 PRIMAR,                                                                                                                                   Întocmit,

           Milescu Costinel                                                                                                           Vasile Mirela Lavinia


 

 Publicat la data de 05 Septembrie 2023

ANUNŢ ÎNCEPERE LUCRĂRI CONSTRUCŢII AUTORIZATE

Subsemnatul Morariu Daniel cu domiciliul în București Aleea Dobrina nr. 4 bloc 49 B scara 2 etaj 8 apartament 78 sector 2, titular al Autorizaţiei de construire nr. 35 din 13.06.2023 identificat prin plan de încadrare în zonă număr carte funciară 25 315 număr cadastral 25 315, emisă de Consiliul Județean Călărași, în baza documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire DTAC DTOE NR 430-ARH din 02.2023, anunța publicul interesat privind începerea lucrărilor pentru obiectivul “Construire anexă gospodărească” în comuna Vasilați, strada Independenței, Nr.15, județul Călărași, în valoare de 100.000 lei.

 Publicat la data de 05 Septembrie 2023

A N U N Ț

Vă informăm ca în data de  12.09.2023 la sediul Primăriei municipiului Călărași, se organizează procedura de licitație a locurilor de parcare de domiciliu din următoarele parcări:

 • Parcarea cu 37 de locuri situată pe strada Bărăganului, arondată blocurilor L47, L48, L49, L50, L51 la ora 09:30;
 • Parcarea cu 19 locuri situată între străzile  Bărăganului-locomotivei, arondată blocurilor L46, L47, la ora 10:30;
 • Parcarea cu 16 locuri situată pe strada Bărăganului, arondată blocurilor L45, L46 la ora 11:00.

Solicitanții locurilor de parcare sau reprezentanții acestora, sunt invitați să participe la procedura de licitatie.

Absența de la procedura de licitare va duce la pierderea dreptului solicitat.

 •                  Presedinte comisie licitație,
 •                   Ciulianu Cătălin Marian

 


Publicat la data de 05 Septembrie 2023

A N U N Ț

Vă informăm ca în data de  11.09.2023 la sediul Primăriei municipiului Călărași, se organizează procedura de licitație a locurilor de parcare de domiciliu din următoarele parcări:

 • Parcarea cu 25 de locuri situată pe strada Bărăganului, arondată blocurilor L39, L40, la ora 09:30;
 • Parcarea cu 33 de locuri situată pe strada Bărăganului, arondată blocurilor L36, L37, L38, la ora 10:30.
 • Parcarea cu 22 de locuri situată pe strada Bărăganului, arondată blocului L19, la ora 11:30.

Solicitanții locurilor de parcare sau reprezentanții acestora, sunt invitați să participe la procedura de licitatie.

Absența de la procedura de licitare va duce la pierderea dreptului solicitat.

 • Presedinte comisie licitație,
 • Ciulianu Cătălin Marian

 

 Publicat la data de 01 Septembrie 2023

ANUNŢ PUBLIC

S.C. NIKKOS FORTUNA S.R.L.cu sediul social în CALARASI, STR DIGULUI, NR 11 solicită Autorizaţie de Mediu pentru obiectivul instalatie alimentare cu gpl la autovehiculeamplasat în punct de lucru sat Drajna Noua, com Dragalina, jud. Calarasi.

Pentru informaţii suplimentare, propuneri şi contestaţii, se va contacta Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, cu sediul înşoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi cod 910005, e-mail: office@apmcl.anpm.ro, Tel/Fax: 0242315035, 0242311926, Mobil: 0746248675,în termen de 10 de zile de la apariţia anunţului.


Publicat la data de 28 August 2023

S. C. MARCHIDAN IMPEX SRL, angajeaza muncitori necalificați pentru ambalarea produselor solide și semisolide. Relații la numărul de telefon: 0722718035

 Publicat la data de 18 August 2023

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  (titularul proiectului)

(titular proiect).Vesteman Florea si Vesteman Georgeta anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  DESFIINTARE CONSTRUCTIE C2 SI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL CU BAR propus a fi amplasat în JUDETUL CALARASI ,COMUNA SPANTOV,SAT SPANTOV, T24 ,P1146 ,1147 ,1148, 1149, 1150.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi şi la sediul titularului VESTEMAN FLOREA SI VESTEMAN GEORGETA,STRADA COCORI NR.25, SAT SPANTOV,COMUNA SPANTOV,JUDETUL CALARASI  în zilele de luni-vineri, între orele 8-16

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Calarasi.

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

 Publicat la data de 17 August 2023

S.C. MARCHIDAN IMPEX SRL, angajeaza muncitori necalificați pentru ambalarea produselor solide și semisolide. Relații la numărul de telefon: 0722718035


 Publicat la data de 07 August 2023

ANUNȚ

SPCTAFL Călărași vă informează că în perioada 12 – 15.08.2023: 1) Se suspendă activitatea cu publicul la Bazinul de înot didactic din Călărași pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță; 2) Se suspendă activitatea cu publicul la Sala Polivalentă cu 1500 locuri din Călărași. Vă mulțumim! CONDUCEREA

 Publicat la data de 03 August 2023

Pierdut Certificat de Actionar, Nr. 1638/1.07.1996 pe numele Stanciu E. Ivana, emis de S.C. CATEX S. A., seria 1025196-1025879.
Il declar nul.

 Publicat la data de 27 Iulie 2023 

ANUNT PUBLIC

CEF PELICANU SRL anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului/programului si declansarea etapei de incadrare la PUZ „CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI SI RACORD ELECTRIC LA SEN”.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la titularul CEF PELICANU SRL la sediul din BUCURESTI, SECTOR 1, SOSEAUA NORDULUI 62D, ETAJ 6 intre orele 09:00 – 17:00.

Comentarii/sugestii se primesc la sediul APM Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, judeţul Călăraşi, în zilele de luni până vineri, între orele 9-13,tel/fax 0242315035 si 0242311926, precum şi pe  adresa: office[@]apmcl.anpm.ro  pina la data de 11.08.2023

Publicat la data de 27 Iulie 2023

ANUNT PUBLIC

CEF PELICANU SRL anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului/programului si declansarea etapei de incadrare la PUZ „CONSTRUIRE STATII DE RACORDARE, CONSTRUIRE/REABILITARE DRUMURI/PLATFORME, CONSTRUIRE LINII ELECTRICE/CABLURI PENTRU RACORD INTERN SI RACORD DIN CADRUL PROIECTULUI- CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI SI RACORD ELECTRIC LA SEN” PENTRU CARE S-A EMIS CERTIFICAT DE URBANISM NR. 292/14.12.2021”

Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la CEF PELICANU SRL la sediul din BUCURESTI, SECTOR 1, SOSEAUA NORDULUI 62D, ETAJ 6 intre orele 09:00 – 17:00.

Comentarii/sugestii se primesc la sediul APM Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, judeţul Călăraşi, în zilele de luni până vineri, între orele 9-13,tel/fax 0242315035 si 0242311926, precum şi pe  adresa: office[@]apmcl.anpm.ro pana la data de 11.08.2023


Publicat la data de 24 Iulie 2023

ANUNT PUBLIC

CEF PELICANU SRL anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului/programului si declansarea etapei de incadrare la PUZ „CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI SI RACORD ELECTRIC LA SEN”.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la titularul CEF PELICANU SRL la sediul din BUCURESTI, SECTOR 1, SOSEAUA NORDULUI 62D, ETAJ 6 intre orele 09:00 – 17:00.

Comentarii/sugestii se primesc la sediul APM Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, judeţul Călăraşi, în zilele de luni până vineri, între orele 9-13,tel/fax 0242315035 si 0242311926, precum şi pe  adresa: office[@]apmcl.anpm.ro  pina la data de 11.08.2023


Publicat la data de 24 Iulie 2023

ANUNT PUBLIC

CEF PELICANU SRL anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului/programului si declansarea etapei de incadrare la PUZ „CONSTRUIRE STATII DE RACORDARE, CONSTRUIRE/REABILITARE DRUMURI/PLATFORME, CONSTRUIRE LINII ELECTRICE/CABLURI PENTRU RACORD INTERN SI RACORD DIN CADRUL PROIECTULUI- CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI SI RACORD ELECTRIC LA SEN” PENTRU CARE S-A EMIS CERTIFICAT DE URBANISM NR. 292/14.12.2021”

Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la CEF PELICANU SRL la sediul din BUCURESTI, SECTOR 1, SOSEAUA NORDULUI 62D, ETAJ 6 intre orele 09:00 – 17:00.

Comentarii/sugestii se primesc la sediul APM Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, judeţul Călăraşi, în zilele de luni până vineri, între orele 9-13,tel/fax 0242315035 si 0242311926, precum şi pe  adresa: office[@]apmcl.anpm.ro pana la data de 11.08.2023

Publicat la data de 20.07.2023

Societatea comerciala ACIM S.A., cu sediul in București, anagajează:
– electrician pentru instalatii de forta si automatizare
Telefoane de contact:
– 0744325403
– 0745104557
Publicat la data de 19.07.2023

Publicat la data de 03.07.2023

Societatea comerciala ACIM S.A., cu sediul in Bucuresti, anagajează:
Deservent utilaje [buldoexcavatorist, excavatorist pentru excavator pe pneuri, buldozerist] pentru lucrări în zona Slobozia-Țăndarei-Brăila și Călărași
Telefoane de contact:
– 0744325403
– 0745104557

Publicat la data de 24.06.2023

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul ,,ÎNFIINŢARE PARCARE AFERENTĂ BLOCULUI H1, MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”, propus a fi amplasat în strada Zefirului, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi cu sediul în şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi, 910005 şi la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI, având sediul în strada Bucureşti, nr. 140, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, în zilele de luni–vineri, între orele 1000–1400.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului.


Publicat la data de 21.06.2023

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI
 • SERVICIUL PUBLIC CENTRALE TERMICE ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV
 • Călărași-910019, Str. 1 Decembrie 1918 nr.1.Bl. A24. Sc.4, Parter
 • Infiintat cf.HCL nr.71/2002, Codul de inregistrare fiscala (CIF): RO14867658,
 • Cont: RO06TREZ20121300250XXXXX, deschis la Trezoreria Călărași
 • Telefon/Fax 0242.314186

ANUNȚ

S.P. C.T.-A.F.L Călărasi vă aduce la cunostință că începând cu data de 01.01.2023 – contavaloarea ratelor, chiriilor, facturilor de energie termică poate fi plătită online, dupa cum urmează:

Beneficiar: Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ (SPCTAFL CĂLĂRAȘI).

 • CUI:RO14867658-plată prin banca
 • CUI: 14867658- internet banking
 • Plata de chirii apartamente și teren, rate locuințe Legea 114, apă rece, etc se va face în următorul cont: CONT IBAN: RO06TREZ20121300250XXXXX
 • Plata energie termice se va efectua în contul:
 • CONT IBAN : RO53TREZ20121360250XXXXX
 • Plata ratele aferente vânzărilor de locuințe ANL, se  va face în contul:
 • CONT IBAN: RO93TREZ2015006XXX000181
 • Pentru „Terenul minifotbal din incinta Stadionului Municipal”, situat în b-dul Republicii, nr. 2 C, jud. Călărași”- tarif 97 lei/ora/fără TVA – 115,43 lei cu TVA.
 • CONT IBAN: RO06TREZ20121300250XXXXX.
 • Inchirierea se face pe bază de programare și încheiere de contract la sediul SPCTAFL Călărași, strada 1 Decembrie 1918, Bl. A24, parter.
 • Pentru SALA POLIVALENTA-având urmatoarele tarife:

1.pentru cluburi de copii

 • – antrenamente 156lei/ora inclusiv TVA;
 • – competiții 200 lei/ora inclusiv TVA;
 1. pentru persoane fizice
 • -antrenamente 385 lei/ora fara TVA – 458,15 lei cu TVA inclus;
 • -competiții 430 lei /ora fara TVA – 511,70 lei cu TVA inclus;

CONT IBAN: RO06TREZ20121300250XXXXX

Inchirierea se face pe bază de programare și încheiere de contract la sediul SPCTAFL Călărași, strada 1 Decembrie 1918, Bl. A24, parter.

Pentru BAZIN INOT DIDACTIC –având urmatoarele tarife:

 • -abonamente copii -100 lei;
 • -abonamente adult -200 lei;
 • -pensionarii(in baza cuponului de pensie)- 100 lei;
 • -persoanele cu dizabilitati – 100 lei;
 • – studentii (in baza legitimatiei sau carnet student)-100 lei;
 • CONT IBAN: RO06TREZ20121300250XXXXX

Pentru terenurile situate în parcul de pe strada Victoriei din Municipiul Călărași :

 • Terenul de sport nr.1(tenis de câmp);
 • Terenul de sport nr. 2 (tenis de picior);
 • Terenul nr.3 (baschet,handbal, fotbal);
 • Tariful pentru închirierea  terenului nr. 1 este de 25 lei/oră (fără TVA)- 29,75 lei cu TVA inclus.
 • Tariful pentru închirierea  terenului nr. 2 este de 25 lei/oră (fără TVA)- 29,75 lei cu TVA inclus.
 • Terenul nr.3 este pus la dispoziția cetățenilor gratuit.

CONT IBAN: RO06TREZ20121300250XXXXX.

Eventualele modificari de tarife/oră, program de funcționare, vor fi aduse la cunoștinta cetățenilor prin publicare mass media și afișarea la sediul unității.

 Conducerea SPCTAFL

 ––––––––––––

Publicat la data de 21.06.2023

ANUNȚ

S.P. C.T.-A.F.L Călărasi vă aduce la cunostință că „Bazinul de înot didactic” situat în Călărași, b-dul Republicii, nr. 2 C va avea urmatorul program pentru public:

De luni până vineri- între orele 8.15-19.45;

Sâmbătă și duminică- între orele 9.15-13.45.

Conducerea SPCTAFL

 –––––

Publicat la data de15.06.2023

Ecoaqua S.A. solicita autorizatie de mediu pentru obiectivul sistem de alimentare cu apà amplasat n satele Sarulesti, Sarulesti Gara si Sandulita, comuna Sarulesti, judetul Calarasi.
Pentru informatii suplimentare propuneri si contestatii se va contact Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, soseaua Chiciu, nr. 2, Călărasi, cod 910005, E-mail:office@apmcl.anpm.ro, Tel/Fax.0242315035, 0242311926, Tel mobil:
0746248675 in termen de 10 de zile de la aparitia anuntului.

Publicat la data de 08.06.2023

ANUNT PUBLIC

S.C. LUKA AGRO CERES S.R.L. cu sediul social  in municipiul Calarasi, str. Pescarusi nr. 41 judetul Calarasi , CUI 33546913 ,solicită autorizaţie de mediu pentru obiectivul „Atelier productie containere”  amplasat în municipiul Calarasi, Strada Varianta Nord, nr. 44, Judet Călăraşi.

Pentru informaţii suplimentare propuneri şi contestaţii se va contacta Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, soseaua Chiciu, nr. 2, Călăraşi, cod 910005, E-mail:office@apmcl.anpm.ro, Tel/Fax.0242315035, 0242311926, Tel mobil: 0746248675 în termen de 10 de zile de la apariţia anunţului.

Publicat în data 06.06.2023

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

Q-SOLAR PANELS S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul ,,CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ ŞI RACORDARE LA REŢEA CU PUTERE INSTALATĂ DE 999.9 KWP, AMPLASATĂ PE SOL CU ÎMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în strada Negreanca, nr. 1 Bis, sat Dâlga, comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, N.C. 28674.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi cu sediul în şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi, 910005 şi la sediul Q-SOLAR PANELS S.R.L., având sediul în strada Buzeşti, nr. 71, birou 706, et. 7, sector 1, Bucureşti, în zilele de luni–vineri, între orele 1000–1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului.

Publicat în data 31.05.2033

Publicat în data de 15 mai 2023 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

 

ECO ENERGY MITRENI S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul ,,CONTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD UTILITĂŢI, propus a fi amplasat în strada Şoseaua Olteniţa–Bucureşti, comuna Mitreni, judeţul Călăraşi, N.C. 21064.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi cu sediul în şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi, 910005 şi la sediul ECO ENERGY MITRENI S.R.L., având sediul în strada Şoseaua Călăraşi, nr. 30, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, în zilele de luni–vineri, între orele 1000–1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului.

Publicat la data de 13 Mai 2023

Anunț PUZ Decora Rezident SRL

Decora Rezident SRL , Cadichianu Constantin, Cadichianu Ilinca (soție), Ionescu Laurențiu – Dan, Ionescu Laurenția (soție), Stratan Larisa- Cătălina, anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului/programului și declanșarea etapei de încadrare la P.U.Z. – LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P÷P+2 ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE.

Consultarea primei versiuni la sediul APM Călărași, șos. Chiciu, nr. 2, jud Călărași, în zilele de luni până vineri, între orele 9-13, tel/fax 0242315035 și 0242311926, precum și pe adresa: office@apmcl.anpm.ro până la data de 30.05.2023.

————

Publicat la data de 12 mai 2033

Pierdut acte casa de marcat

Pierdut registrul casei de marcat aparținând SC Hattrick Bet SRL, CUI 34373098, cu punct de lucru: com Unirea, Șoseaua Călărași-Fetești, Nr 148 cu seria casei de marcat DB4200114662.

Publicat la data de 11 Mai 2023 Anunț PUZ Decora Rezident SRL

Decora Rezident SRL , Cadichianu Constantin, Cadichianu Ilinca (soție), Ionescu Laurențiu – Dan, Ionescu Laurenția (soție), Stratan Larisa- Cătălina, anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului/programului și declanșarea etapei de încadrare la P.U.Z. – LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P÷P+2 ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE.

Consultarea primei versiuni la sediul APM Călărași, șos. Chiciu, nr. 2, jud Călărași, în zilele de luni până vineri, între orele 9-13, tel/fax 0242315035 și 0242311926, precum și pe adresa: office@apmcl.anpm.ro până la data de 30.05.2023.

Publicat la data de 26 Aprilie 2023

Publicat la data de 26 Aprilie 2023

ANUNȚ DE MEDIU

Beneficiarul BALTĂ FLORIAN, cu domiciliul în strada Carol Knappe, nr. 63, sector 1, București, anunță decizia privind etapa de încadrare a planului/programului:

„P.U.Z. – PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN, SCHIMBARE DE ZONĂ FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE URBANISTICĂ REALIZARE INVESTITIE ATELIER DEZMEMBRĂRI” – propus a fi amplasat în T 152/2, satul Dragalina, comuna Dragalina, județul Călărași, N.C. 32409, 32408. Documentația se supune procedurii de adoptare:

 • fără aviz de mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;
 • fără evaluare adecvată conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 – privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului/programului propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, cu sediul în șoseaua Chiciului, nr. 2, Călărași, Călărași, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.

Publicat la data de 26 Aprilie 2023

Anunt mass media

Prin prezentaS.C. GREENFORD SOLAR SRL, cu sediul in București, Sector 1, Strada Grigore Gafencu nr. 78-84, vila C8, anunta persoanele interesate ale caror bunuri, terenuri sau activitati urmeaza a fi afectate prin exercitarea unor drepturi prevazute la art.9 alin. 4 din Legea energiei electrice nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, demararea lucrarilor de realizare si punere in functiune a capacitatii energetice „Centrala fotovoltaica MAGURENI” cu o suprafata totala de 25023 mp, formata dintr-un singur lot, identificata cu nr. Cadastral 23422, inscris in Cartea Funciara cu nr. 23422 a localitatii Sarulesti, jud. Calarasi.

Terenul are urmatoarele vecinatati:

N – islaz

S – Str. Liviu Rebreanu

E – islaz

V –  islaz

Detalii si informatii referitoare la proprietatile afectate de constructie, pe durata activitatilor de construire si la functionarea parcului fotovoltaic pot fi obtinute la urmatoarele date de contact : tel. 0729 623 577, e-mail: lauru.badita@photonenergy.com.


Publicat la data de 26 Aprilie 2023

Anunt mass media

Prin prezentaS.C. GREENFORD SOLAR SRL, cu sediul in București, Sector 1, Strada Grigore Gafencu nr. 78-84, vila C8, anunta persoanele interesate ale caror bunuri, terenuri sau activitati urmeaza a fi afectate prin exercitarea unor drepturi prevazute la art.9 alin. 4 din Legea energiei electrice nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, demararea lucrarilor de realizare si punere in functiune a capacitatii energetice „Centrala fotovoltaica SARULESTI” cu o suprafata totala de 46773 mp, formata dintr-un singur lot, identificata cu nr. Cadastral 21858, inscris in Cartea Funciara cu nr. 21858 a localitatiiSarulesti, jud. Calarasi.

Terenul are urmatoarele vecinatati:

N –teren arabil

S –teren arabil

E –drum

V – drum

Detalii si informatii referitoare la proprietatile afectate de constructie, pe durata activitatilor de construire si la functionarea parcului fotovoltaic pot fi obtinute la urmatoarele date de contact : tel. 0729 623 577, e-mail: lauru.badita@photonenergy.com.


Publicat la data de 21 Aprilie 2023

CONVOCATOR

Nr. înreg. 1/20.04.2023

 

Dl. Nerşidan Denis-Sabin, în calitate de administrator unic al societății UTILTRAILER S.A., cu sediul social în Sat Ulmeni, Comuna Ulmeni, Şoseaua Olteniţei, Nr. 41, Judeţ Călăraşi, J51/441/2011, CUI 29262077,  în temeiul dispoziţiilor art. 117 şi 118 din Legea nr.31/1990, republicată:

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

SOCIETĂȚII UTILTRAILER S.A.

pentru data de 24.05.2023, orele 10.00, la sediul societăţii din Sat Ulmeni, Comuna Ulmeni, Şoseaua Olteniţei, nr. 41, Judeţ Călăraşi, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 29.04.2023, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

 

 1. Aprobarea raportului administratorului unic pentru anul 2022.
 2. Aprobarea raportului cenzorilor pentru anul 2022.
 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pe anul 2022.
 4. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului fiscal 2022 pe baza raportului administratorului unic si a raportului cenzorilor.
 5. Aprobarea repartizării profitului realizat in exercițiul financiar 2022 pe destinațiile legale.
 6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2023.
 7. Aprobarea planului de investiții al societății pentru anul 2023.
 8. Aprobarea împuternicirii administratorului unic, cu puteri și autoritate deplină, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile Adunării Generale Ordinare ale acționarilor Societății și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru asigurarea înregistrării, publicității, opozabilității și executării hotărârilor adoptate de acționari în adunarea generală ordinară.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează administratorului unic în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoștința celorlalți acţionari.

În cazul în care în prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar, prin prezentul convocator acţionarii societăţii sunt inştiinţaţi de faptul că o nouă Adunare Generala Ordinară a acţionarilor, va avea loc in data de 25.05.2023, in a doua convocare, orele 10.00, în acelaşi loc și cu aceeași ordine de zi.

Administrator unic,

Nerşidan Denis-Sabin

 

Publicat la data de 06 Aprilie 2023

Publicat la data de 03 Aprilie 2023

Anunţ public privind Decizia Etapei de Încadrare

GREEN ENERGY ULMENI S.R.L. titular al proiectului „CONSTRUIRE RACORDARE, REALIZARE ŞI AMENAJARE PARC FOTOVOLTAIC ULMENI” anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei Etapei de Încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „CONSTRUIRE RACORDARE, REALIZARE ŞI AMENAJARE PARC FOTOVOLTAIC ULMENI”, propus a fi amplasat în municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, N.C. 29446, în imediata vecinătate a sitului Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni.

Proiectul Deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași, din şoseaua Chiciului, nr. 2, judeţul Călăraşi, 910005, în zilele de luni–vineri, între orele 1000–1400, precum şi la următoarea adresă de internet – http://www.anpm.ro/web/apm-calarasi/acordul-de-mediu/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași.

 

Publicat la data de 04 Aprilie 2023

Publicat la data de 28 Martie 2023

GREEN ENERGY ULMENI S.R.L., titularul proiectului „CONSTRUIRE, RACORDARE, REALIZARE SI AMENAJARE PARC FOTOVOLTAIC ULMENI”, anunta publicul interesat cu privire la luarea Deciziei Etapei de Incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in municipiul Oltenita, judetul Calarasi, N.C. 29446, in imediata vecinatate a sitului Natura 2000 ROSPA0136 Oltenita – Ulmeni.

 1. Proiectul Deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Calarasi, situat pe soseaua Chiciului, nr. 2, judetul Calarasi, 910005, in zilele de luni-vineri, intre orele 10:00 – 14:00, precum si la adresa de internet urmatoare: http://www.anpm.ro/web/apm-calarasi/acordul-de-mediu/.
 2. De asemenea, publicul interesat poate depune propuneri cu privire la continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Calarasi, situat pe soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calarasi, 910005, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului Calarasi.

Publicat la data de 27 Martie 2023

INFORMARE

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul GURA IALOMITEI SOLAR SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Soseaua Nordului, Nr. 62D, et. 6, intentioneaza sa solicite  de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor de PLAN URBANISTIC ZONAL “ CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA GURBANESTI, JUD. CALARASI, CU MAXIMUM 60 GRUPURI GENERATOARE EOLIENE SI RACORD ELECTRIC LA SISTEMUL ELECTRIC NATIONAL”, amplasate in extravilanul comunelor Nicolae Balcescu, Valea Argovei, Gurbanesti, judetul Calarasi

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa rasid.seila@rnvam, tel: 0754981257 ,Rasid Bianca Seila dupa data de 27.03.2023.


Publicat la data de 22 Martie 2023

ANUNȚ DE PUBLICITATE

privind achiziția a 5 apartamente cu 4 camere cu destinația de locuințe

 Consiliul Județean Călărași, cu sediul în Municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, jud. Călărași, dorește achiziționarea, în Municipiul Călărași, a 5 apartamente, cu 4 camere, cu destinația de apartamente sociale pentru copii și tineri instituționalizați.

În acest context, Consiliul Județean Călărași invită pe cei interesați sa depună oferte ținând cont de următoarele:

 • Valoarea estimata a achiziției: 450.000,00 lei (inclusiv TVA)/apartament;
 • Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț;
 • Documentația de atribuire: se poate descărca de la adresa www.calarasi.ro, secțiunea Anunțuri;
 • Termen limita de depunere a ofertelor: 24.04.2023, ora 16:30;
 • Adresa la care se depun ofertele: Registratura Consiliului Judetean Calarasi;
 • Relații suplimentare: Persoanade contact: Marius NICA,

e-mail: marius.nica@calarasi.ro, tel: 0242 311 301, interior: 156, de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00.

———

Publicat la data de 17 martie 2023

INFORMARE

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, OUAI CIOCANESTI-DUNARICA, cu sediul in com. Gradistea, judetul Calarasi, intentioneaza sa solicite  de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor , pentru realizarea lucrarilor de “MODERNIZAREA  REŢELEI DE  CONDUCTĂ  ÎNGROPATĂ  ŞI  A  STAŢIEI  DE PUNERE  SUB  PRESIUNE  SPP 1B2,  DIN  AMENAJAREA  HIDROAMELIORATIVĂ  BOIANU  STICLEANU,  JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, ETAPA II”, amplasate in extravilanul comunei Ciocanesti, judetul Calarasi.

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot la sediul OUAI Ciocanesti-Dunarica, din comuna Gradistea, judetul Calarasi si domnului Lungu Marian la nr.de telefon 0742.205.607 dupa data de 20.03.2023.

 


Publicat la data de 04.03.2023

Codrici Mariana Nicoleta declar pierdută legitimatia de handicap Nr. 1872 /10.02.2023.O declar nula

Publicat la data de 22.02.2023


Publicat la data de 22.02.2023


Publicat la data de 21.02.2023

Publicat la data de 20.02.2023

Publicat la data de 20.02.2023


Publicat la data de 20.02.2023


Publicat la data de 20.02.2023

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul ,,MOBILITATE URBANĂ PRIN PROMOVAREA UTILIZĂRII MIJLOACELOR ALTERNATIVE DE TRANSPORT”, propus a fi amplasat în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi cu sediul în şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi, 910005 şi la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI, având sediul în strada Bucureşti, nr. 140 A, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, în zilele de luni–vineri, între orele 1000–1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului.


Anunț pierde document

RUC. Pierdut registru unic de control al S.C. HATTRICK BET SRL, cu sediul social în Splaiul Unirii nr.165, sector 3, București, clădirea TN Office, et. 5-7., punct de lucru: Str. București,Nr 64, Călărași, jud. Călărași. C.I.F. 34373098, J40/4605/2015. Il declar nul;

Publicat la data de 17.02.2023, ora 15:34:43


Publicat la date de Joi, 15.01.2023

ANUNȚ MEDIU

Beneficiarul GURA IALOMITEI SOLAR S.R.L., cu sediul in Șoseaua Nordului, nr.62D, et.6,
Sector 1, București, anunță Decizia privind etapa de încadrare a planului/programului:
“P.U.Z. – CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ GURBĂNEȘTI, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, CU MAXIMUM 60 GRUPURI GENERATOARE EOLIENE ȘI RACORD
ELECTRIC LA S.E.N.” – amplasat în județul Călărași, comuna Nicolae Bălcescu, comuna Valea
Argovei, comuna Gurbănești, extravilan Nicolae Bălcescu T28/2, T29, T27/3, Valea Argovei T63,
T36/4, T5, Gurbănești T25/2, T92/1, T18/1, T14, T15, T13/2, T19/2, T30, T72, T85, T5, T2, T57,
T56, T55, T54, T56/2, T53, T58, T58/1, T59, T60, T61, T63, T76/2, T86, T84/1, T75, T87, T41/1,
T88, T92/1.

Documentația se supune procedurii de adoptare:
– cu Aviz de Mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările
ulterioare;
– cu evaluare adecvată conform prevederilor O.U.G. nr.f 57/2007 – privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu
modificările și completările ulterioare.
Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi
consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, cu sediul în șoseaua Chiciului,
nr.2, Călărași, de Luni până Vineri, între orele 10°°-14°°.
Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare, la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.

 

 

Publicat la date de Joi, 12.01.2023

ANUNȚ MEDIU

Beneficiarul GURA IALOMITEI SOLAR S.R.L., cu sediul in Șoseaua Nordului, nr.62D, et.6,
Sector 1, București, anunță Decizia privind etapa de încadrare a planului/programului:
“P.U.Z. – CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ GURBĂNEȘTI, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, CU MAXIMUM 60 GRUPURI GENERATOARE EOLIENE ȘI RACORD
ELECTRIC LA S.E.N.” – amplasat în județul Călărași, comuna Nicolae Bălcescu, comuna Valea
Argovei, comuna Gurbănești, extravilan Nicolae Bălcescu T28/2, T29, T27/3, Valea Argovei T63,
T36/4, T5, Gurbănești T25/2, T92/1, T18/1, T14, T15, T13/2, T19/2, T30, T72, T85, T5, T2, T57,
T56, T55, T54, T56/2, T53, T58, T58/1, T59, T60, T61, T63, T76/2, T86, T84/1, T75, T87, T41/1,
T88, T92/1.

Documentația se supune procedurii de adoptare:
– cu Aviz de Mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările
ulterioare;
– cu evaluare adecvată conform prevederilor O.U.G. nr.f 57/2007 – privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu
modificările și completările ulterioare.
Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi
consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, cu sediul în șoseaua Chiciului,
nr.2, Călărași, de Luni până Vineri, între orele 10°°-14°°.
Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare, la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.


Publicat la data de 22 noiembrie 2022

25 Octombrie 2022 / 09:30

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu ENGIE ROMÂNIA S.A prin CĂLIN SERVICE TOTAL S.R.L anuntă publicul interest asupra depunerii solicitàrii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul.
“EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURAL MEDIE PRESIUNE”, propus a fi amplasat in sträzile Câmpului, Crizantemei, Sportului, Soarelui, Stadionului, Nucilor si Prelungirea Canalului, sat Modelu, comuna Modelu, judetul Calarasi.

Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritätii competente pentru protectia mediului – Agentia pentru Protectia Mediului Cälárasi cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calärasi, 910005 si la sediul ENGIE ROMÂNIA S.A.prin CÄLIN SERVICE TOTAL S.R.L., având sediul in bd-ul Märásesti, nr. 4-6, sector 4, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 10.00:14.00.  Observatiile publicului se primes zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.


ANUNT DE LICITAŢIE – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

 1. Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

        MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail mirela.zica@primariacalarasi.ro

 1. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, zona FNC ( livada), în vederea edificării unei locuințe, după cum urmează:

Lot A5.6 (CF24169), 224mp; lot A12.1 (CF24170), 187mp; lot A14.1 (CF 24175), 289mp; lot A13 (CF24228), 321mp; lot A 15 (CF24227), 391mp; lot B9 (CF24229), 362mp; lot B10.1 (CF24200), 97mp; lot B11 (CF24177), 412mp; lot B17 (CF24168), 265mp; lot B20 (CF24203), 144mp; lot C33 (CF24220), 301mp; lot C16 (CF24352), 326mp; lot C15 (CF24301), 280mp; lot C14.1 (CF24475), 118mp; lot C21 (CF24277), 300mp; lot C5 (CF24468), 339mp; lot C10.1 (CF24213), 220mp; lot C12.2 (CF24259), 200mp; lot C13.1 (CF24393), 217mp; lot C13.2 (CF24340), 217mp; lot C14 (CF24395), 199mp; lot C30 (CF24267), 329mp; lot C18 (CF24219), 168mp; lot C17 (CF24392), 296mp; lot D13.1 (CF24408), 184mp; Lot D16.2 (CF24362), 255mp; lot D3.1 (CF24398), 218mp; lot D12.3 (CF24310), 184mp; lot D24 (CF24302), 370mp; lot D23 (CF24415), 370mp; lot D16.1 (CF24262), 213mp; lot D15 (CF24210), 287mp; lot D4 (CF24218), 223mp; lot E7 (CF24110), 129mp; lot E2.1 (CF24360), 182mp; lot F36 (CF24390), 288mp; lot F9 (CF24330), 377mp; lot F12 (CF24359), 328mp; lot F18 (CF24361), 346mp; lot F4.1 (CF24317), 299mp; lot F2.1 (CF24443), 290mp; lot F23 (CF24380), 303mp; lot F5.1 (CF24417), 347mp; lot F8 (CF24391), 297mp; lot F42 (CF24374), 351mp; lot F41 (CF24323), 227mp; lot F45 (CF24431), 293mp; lot F38 (CF24333), 181mp; lot F33 (CF24382), 395mp; lot F35 (CF24434), 343mp ; lot F21 (CF24329), 231mp; lot F20 (CF24377), 278mp; lot F34 (CF24423), 434mp; lot F44 (CF24369), 240mp; lot F43 (CF24386), 345mp; lot G18 (CF24424), 320mp; lot G19 (CF24366), 177mp; lot G17 (CF24406), 220mp; lot G15 (CF24405), 140mp; lot G12 (CF24404), 359mp; lot G11 (CF24430), 334mp; lot G6 (CF24401), 293mp. Concesionarea se va face conform O.U.G nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/30.08.2021.

 1. Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
  • Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Serviciul Achizitii (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
  • Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 57/2019: 10 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Călărași.
  • Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 10.2022, ora 14.00.
 2. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 28.10.2022, ora  14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.

 1. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 31.10.2022, ora  10.00,

La sediul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.

 1. Denumirea , adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele  pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Calarasi, jud. Calarasi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
 2. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 04.10.2022 .

 

PRIMAR

Dulce Marius Grigore


LOLOT COSTEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, anunță lansarea proiectului cu titlul „M1 – MICROGRANT ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR”, contract de acordare a ajutorului de stat nr. M1-AGRI-9144 din 27.06.2022, finanțat în cadrul Măsurii 1 – Microgranturi în domeniul agroalimentar, instituită prin OUG nr 61/06.05.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activității curente a întreprinderii BASALIC MARIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ în domeniul agricol.

Proiectul are ca rezultat principal menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni, de la data încasării micrograntului.

Valoarea totală a proiectului este de 24.739,00 lei, din care valoarea grantului finanțat de UE și bugetul de stat de 24.739,00 lei și valoarea cofinanțării beneficiarului de 0,00 lei.

Contractul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv 24.06.2022 – 23.06.2023.

Codul proiectului: M1-AGRI-9144

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala – FEDR-REACT EU prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

 • Date de Contact:
 • Persoană de contact: Lolot Costel
 • Adresă: Loc. Jegălia nr.0, Jud. Călărași
 • E-mail: cocololot@gmail.com / mgoran67@gmail.com

Spațiu de închiriat pe strada Cornișei (mun. Călărași) – 80 m.p.

Birou sală mare open space, cu înca 3 camere compartimentate, se ofera pentru închiriat. Suprafața utilă este de 80 mp.

Spațiul are o poziționare foarte bună, fiind într-o zonă circulată având în apropiere numeroase puncte de interes public precum: instituții bancare și de învățământ, farmacii, magazine, mijloace de transport în comun.

DETALII AICI sau la telefon: 0721694648


Anunț public – solicitare autorizație de mediu

S.C. BENINO SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul Fabricarea hârtiei și catonului ondulat și a ambalajelor de hârtie cu sediul în Șos Portului, nr. 32 A, loc Olteniței, jud. Călărași. Pentru informații suplimentare și contestații se va contacta Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, șoseaua Chiciului, nr. 2 Călărași, cod 91000, E-mail office@apmcl.anpm.ro Tel/Fax: 0242231035, 0242311926 tel mobil 0746248675 în termen de 10 zile de la apariția anunțului.


APARTAMENT DE ÎNCHIRIAT ÎN CĂLĂRAȘI

Apartament de închiriat, cu suprafața de 60 m.p., ultracentral, et. 2/4, decomandat – în municipiul Călărași, prelungirea București, vis-a-vis de Școala Generală nr.10 Mihai Viteazu. Apartamentul este utilat și mobilat complet.

Perioada minimă pentru închiriat este de un an. Pentru detalii suplimentare telefon: 0726.982.185